مايكل مور در برادوي روي صحنه رفت

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مايكل مور كارگردان و مستندساز مشهور كه در بالسكوتئاتر نيويورك روي صحنه رفته است در همان چند ثانيه اول پرسيد: «چطور چنين افتضاحي اتفاق افتاد؟» ولي موضوع سوال او اصال نامشخص و گم نبود چرا كه تصوير پرزيدنت ترامپ پشت سر اين كارگردان افتاده بود و به اندازه كافي روشن بود كه منظور از اين افتضاح چيست.

مخاطبان مور كه جمعيتي پرشمار بودند بالفاصه با كف و فرياد پاسخ او را دادند. «شــرايط تسليم من» نام نمايش تكنفرهاي است كه اوايل سال اعالم شده بود با اجراي مور روي صحنه ميرود. اين نمايش افتتاحيه رسمي خودش را روز پنجشنبه تجربه كرد.

او در ماه ژوئيه نيز در گفتوگويي با نيويوركتايمز قول داده بود براي مردم سخنراني نكند، بلكه داستانهايي كه به مخاطبان كمك ميكند تا درباره اين ملت شكستخورده بيشتر اطالعات كسب كنند را مطرح كند. با اين حال شــعار اين نمايش اين بود: آيا ميتوان با نمايشي در برادوي يك رييسجمهور بر كرسي نشسته را پايين آورد؟

در مقدمه نمايش، مور اشاره به بالكني با پرچم آمريكا كرد و گفت از ترامپ دعوت كرده تا به تماشاي اين نمايش بيايد وآن بالكن خالي براي وي رزرو شده بود. او در اين نمايش به بيان خاطراتش پرداخت و ماجراهاي الهامبخشي را با مخاطبانش در ميان گذاشت؛ از نوشتن يك سخنراني وقتي ۷۱ سال داشت براي محكوم كردن شيوههاي تبعيضآميز يك باشگاه ورزشي تا وقتي دوستش گري راهي آلمان شد تا در ديدار پرزيدنت رونالد ريگان در ديدار از آلمان جزو مخالفان و معترضان وي باشد.

روح كلي همه موضوعهايي كه مور بر آنها تاكيد كرد يك چيز بود؛ اين كه اقدام فردي اهميت دارد. آنچه شما انجام ميدهيد اهميت دارد. اين كه در مواجهه با رييسجمهوري كه رفتار غيردوستانهاي با مهاجران دارد و به جاي حمايت از سياستهاي مراقبت سالمت كمر به لغو آنها ميبندد، تسليم گزينهاي نيست كه بايد انتخاب كرد.

در بخشي از ســخنانش مايكل مور تاكيد كرد: «من نميپذيرم در كشــوري زندگي كنم كه دونالد ترامپ رييسجمهور آن است؛ در عين حال، اين كشور را ترك نخواهم كرد.»

البته مور به دموكراتها، به ويژه هيالري كلينتون هم رحم نكرد و او را نيز از سخنانش بيبهره نگذاشت؛ از جمله اين كه گفت: جاي او توي يك جعبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.