سهم ناچیز ایران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه‌فناوری- ایران در توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات، رتبــه 9۸ در جهان و در توسعه دولت الکترونیکی، رتبه 106 جهان است و سرانه هر ایرانی از پهنای باند اینترنت بینالملل 15 کیلوبیت برثانیه عنوان شده است. این در حالی است که سرانه کشورهای همسایه نظیر ترکیه در این حوزه05 کیلوبیت و کشور قطر001 کیلوبیت برآورد میشود. از طرفی کف دسترسی به اینترنت در دنیا 2 مگابیت برثانیه و سقف سرعت اینترنت 20 مگابیت در ثانیه است.

نفوذ باند پهن با ســرعت بــاال (حداقل 10 مگابیت بر ثانیه) در برخی از کشورهای آسیایی از جمله کرهجنوبــی و هنگکنگ و ژاپن و در چندین کشور اروپایی مانند بلغارستان، ایسلند و پرتغال باالتر از سایر کشورهاست.

این درحالی است که در کشورهای آفریقایی کمتر از 10 درصد اشتراکهای باند پهن ثابت (سیمی) سرعتهای حداقل 2 مگابیت بر ثانیه را ارائه میدهند که این موضوع در مورد چندین کشور در مناطق آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و برخی از کشورهای عربی نیز دیده میشود.

با این وجود بررسی اشتراک باند پهن براساس سرعت که براساس میزان دسترسی به اینترنت 256 کیلوبیت برثانیه (کف) تا 2مگابیت بر ثانیه (ســقف)، 2 مگابیت تــا 10 مگابیت و بیش از 10 مگابیت توســط اتحادیه جهانی مخابرات دستهبندی شده نشان میدهد که ایران به همراه بوتان، گویان، کنیا و بنین در رده کشورهایی قرار دارد که کف دسترسی به اینترنتشان2 کیلوبیت بر ثانیه اعالم شــده و پس از آن، کشــورهای بنگالدش، موریس، ساحل عاج، نامیبیا و ونزوئال قرار دارند به نحویکه در این کشورها نزدیک به 99 درصد کاربران اینترنت از اینترنت تا سقف 2 مگابیتی استفاده میکنند.

وزارت ارتباطات با انتشار گزارشی درباره تحلیل وضع موجود بخش ICT کشور، آخرین وضعیت موجود بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ایران را برای ارائه به مجلس شورای اسالمی، منتشر کرد.

در این گزارش، ایران در شاخص جهانی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات )IDI( که توســط اتحادیه جهانی مخابرات مورد ارزیابی قرار گرفته، تا پایان سال 95 رتبه 16 منطقه و 9۸ جهان را در اختیار دارد. ‌سرانه‌۵۱‌کیلوبیتی‌ این درحالی است که در شاخص توسعه دولت الکترونیکی )EGDI( که توسط سازمان ملل بررســی میشود رتبه ایران در منطقه 14 بوده و دارای رتبه جهانی 106 در میان کشــورهای جهان است.

بررسیها نشان میدهد که به ازای هر کاربر، 15 کیلوبیت پهنای باند اینترنت بینالملل در کشور وجود دارد و 45 درصد از جمعیت کشور، تحت پوشــش اینترنت باندپهن موبایل و سیار قرار دارند.

در حــوزه متغیرهای اقتصــادی که در این گزارش اعالم شــده است، با مطالعات تطبیقی داخلی و بینالمللی صورت پذیرفته و با توجه به مدل به کار گرفته شده در تدوین برنامه ششم توسعه کشــور، ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان یک الگوی مناســب مدنظر قرار گرفته است.

این بخش، مشتمل بر چهار زیربخش شامل محصوالت الکترونیکی، نــوری و کامپیوتری، مخابرات(TC)، انتشار نرمافزار و فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا IT( ) میشود. ‌سهم‌یک‌درصدی‌نر ‌مافزار! برآورد حجم بازار این چهار زیربخش در سال 1۳95 بالغ بر 06۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در این رقم، سهم فناوری اطالعات در برآورد حجم بازار 19 درصد اعالم میشود.

در حال حاضر سهم بازار فناوری ارتباطات 2۷ درصد و سهم بازار فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا 19 درصد از کل بخش ارتباطات و فناوری اطالعات اســت. در همین حال دو بخش دیگر مجموعا 9 درصد ســهم بازار شامل 5/۸ درصد سهم محصوالت الکترونیکی، نوری و کامپیوتری و حدود نیم درصد سهم انتشــار نرمافزار را در اختیار دارند.

از آنجایی که یکی از عوامل اساســی رشــد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، رشد ارزش افزوده بخش ICT و تاثیر آن در ارتقای بهرهوری است، برآوردها نشان میدهد که در این زیرگروهها تا پایان سال 1۳95 سهم ارزش افزوده زیربخش مخابرات 1۷ درصد و سهم ارزش افزوده زیربخش فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا 25 درصد از کل بخــش ارتباطات و فنــاوری اطالعات را تشکیل میدهد.

دو زیربخش دیگر مجموعا 4 درصد سهم بازار ارتباطات و فناوری اطالعات (۳درصد محصوالت الکترونیکی، نوری و کامپیوتری و 1 درصد انتشار نرمافزار) را در اختیار دارند.

در این راســتا مقایســه آماری سهم بازار و ســهم ارزش افزوده مطرح شده نشان میدهد فعالیتهــای زیربخش «فنــاوری اطالعات و کاربردها و محتوا» به دلیل پایین بودن مصارف واسط جزو فعالیتهای با ارزش افزوده باال تلقی شــده و میتواند محور اصلی توسعه بخش قرار گیرد.

‌عوامل‌بحرانی‌در‌توســعه‌فناوری‌ اطالعات‌و‌ارتباطات

در همیــن حال این گزارش در تحلیل عوامل بحرانی موفقیت )CSFs( نیز براساس بررسیهای به عمل آمده و مطالعه مستندات و شواهد و نظرات خبرگان،چهارعاملرابهعنوانعواملبحرانیموجود برای توفیق در توســعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده که شامل عوامل زیر است:

عدم توســعه زیربخش فنــاوری اطالعات، کاربردها و محتوای بومی متناســب با توسعه زیربخش مخابرات

عدم توســعه متناســب الیه دسترسی در زیربخش مخابرات

ضعف مهارتی نیروی انسانی در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات

پایین بودن سرعت و کیفیت خدمات پهن باند و باال بودن قیمت آن با توجه به مدل توزیع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.