آزمایشگاهی‌کوچک‌در‌جیب‌شما

Jahan e-Sanat - - News -

در روزگاری که برای هر کاری اپلیکیشــنی وجود دارد ساختن وســایلی برای تبدیل کردن تلفن همراه به غیر از آنچیزی که میشناسیم چندان عجیب نیست. این روزها وســایل زیادی هســتند که تلفن همراه ما را به یک وسیله پزشکی یا آزمایشگاهی قابل اعتنا تبدیل میکنند.

عصر آزمایشهای روتین سالمتی که این روزها هنوز در آزمایشگاههای با وسایل پیچیده و گرانقیمت انجام میشود، رو به پایان است و هر کسی از این پس میتواند یک آزمایشگاه ساده در خانه یا حتی در کولهپشتیاش داشته باشد. این موضوع مخصوصا خبر بسیار خوبی برای تیمهای پزشکی است که در مناطق دورافتاده خدمات پزشکی ارائه میکنند.

‌سونوگرافی‌خانگی

شاید عجیب باشد اما یک وسیله بسیار کوچک و ساده میتواند تلفن همراه شــما را به یک دستگاه سونوگرافی کوچک و سیار تبدیل کند. این وســایل که به طور عمده توســط دو شــرکت با نامهای تجاری Mobisant وiBaby تولید میشوند گران هستند و حداقل هفت هزار دالر قیمت دارند و به کار تیمهای پزشکی میآیند که در مناطق محروم کار میکنند. شاید باورش سخت باشد اما هنوز هستند جاهایی در جهان که با امکانات پزشکی رایج و مرسوم روزها پیادهروی و ساعتها رانندگی فاصله دارند.

‌آزمایش‌قند‌خون

این روزها وسایلی بسیار کوچک، اندازه یک تلفن همراه برای آزمایش قند خون ابداع شدهاند اما خب وقتی شما یک تلفن همراه را همیشه همراهتان دارید، همراه بردن یک وســیله دیگر به همان اندازه کار راحتی نیست. در تالش برای کم کردن از اندازه و تعداد وسایلی که یک بیمار دیابتی باید همراهش داشته باشد، وسایلی بسیار کوچک ابداع شدهاند که با اتصال به تلفن همراه قند خون شــما را میسنجند. انواع و اقسام این وسایل توسط برندهای تجاری متفاوت تولید شدهاند که قیمتهای بسیار ارزانی در حد 10 تا 20 دالر دارند.

‌نوار‌قلب‌همراه

ثبــت وضعیــت سیگنالهای الکتریکی قلب که اصطالحا به آن نوار قلبی گفته میشود، یکــی از راهکارهــای تشخیص پزشکی برای مشکالت قلبی است و میتواند باعث حفظ جان بیماران شود. اما گاهی زمان، بسیار ارزشمند بوده و برای رسیدن به مراکز پزشکی دارای دستگاه نوار قلبی بسیار کوتاه است. Alivcore یک قاب به قیمت 99 دالر ساخته است که تلفن همراه را به یک دستگاه ثبت نوار قلبی تبدیل میکند. به این ترتیب با هزینه بسیار اندک و یک پوشش بسیار سبک، تلفن همراه تبدیل به وسیلهای میشود که در هر مکان و زمانی قابلیت ثبت مشکالت سیگنالهای الکتریکی قلبی را دارد.

‌فشار‌خون

هماننــد دســتگاه ســنجش قنــد خون، این روزها دستگاههای رنگارنگ سنجش فشار خون برای خانهها وجود دارند. البته همراه بردن این وســایل در سفر و جاهای سخت کار آسانی نیست چون معموال بزرگ و حجیم هستند. اما فشار خون یک وضعیت پزشکی بسیار جدی است. چه برای کسانی که از نوسان فشار خون رنج میبرند، چه آنهایی که افت فشار یا افزایش فشار دارند. برای پاسخگویی به این نیاز است که withings یک بازوبند بیسیم سنجش فشار خون به قیمت 0۳1 دالر ساخته است که با تلفن همراه کار میکند. ‌گوشی‌پزشکی‌یا‌استتوسکوپ گوشی پزشکی وسیلهای اســت که صداهای داخلی و ضعیفقسمتهایمختلف بدن با آن تقویت میشود و میتوان بدون آنکه الزم باشد ســر را روی شکم یا سینه بیمار گذاشت معاینه را انجام داد. این وســیله معموال به وسیله پزشک برای معاینه اســتفاده میشــود. اما ‪steth Io‬ یک گوشی پزشکی به همراه اپلیکیشن مخصوص آن ساخته است که میتوانید اطالعات پزشــکی را از بدنتان دریافت کرده و به تلفن همراهتان انتقال دهید تا سابقه پزشکیتان را ثبت کند. همچنین اپلیکیشن همراه این وسیله میتواند از اطالعات به دست آمده برای تشخیصهای اولیه پزشکی استفاده کند. ‌سنجشب‌ینایی آزمایشگاه ‪Smart Vision Labs‬ در نیویورک تجهیزات ساده و ارزانقیمتی برای بیناییســنجی به وسیله گوشی موبایل ساخته است کهبرخالفتجهیزاتمشابه در بازار، کاربر میتواند به طور مداوم از آن استفاده کند. هدف از ساخت این دستگاه کمک به چشمپزشکان اســت زیرا با فراهم کردن تجهیزات باکیفیت با قیمتی اندک، هزینههای بیناییسنجی را کاهش میدهد و دیگر نیازی به تجهیزات گرانقیمت نیست. همچنین میتوان این دستگاه را در کشورهای در حال توسعه نیز استفاده کرد. این وسیله بسیار ساده بوده و با نصب شدن روی دوربین گوشی بینایی شما را میسنجد. برای استفاده از آن فقط کافی است دستگاه را به تلفن هوشمند متصل کرد، ســپس باید در صفحه نمایش خط قرمز و سبز را همخوان کرد. همچنین به وسیله این دستگاه ساده میتوان اختالالت بینایی مانند آستیگماتیسم و نزدیکبینی را نیز شناسایی کرد. ‌تشخیص‌ویروس‌VIH به تازگی پژوهشگران دانشگاه کلمبیا در نیویورک موفق به ساخت ابزاری شدهاند که به گوشیهای تلفن همراه متصل میشود و دارای محفظهای از جنس پالستیک است که نمونه خون شــخص، درون آن قرار میگیرد.کاربر برای استفاده از دستگاه باید انگشت شست خود را روی آن فشار دهد. بر اثر این فشار، پوســت دست بریده شده و قطرهای از خون وارد محفظه میشــود. از طرف دیگر، محفظه حرکت میکند و مجموعهای از معرفها (شناساگر) که از قبل درون محفظه قرار گرفتهاند، آزاد میشوند. این دستگاه توان الکتریکی مورد نیاز برای گردآوری و ارسال اطالعات را از طریق ورودی صوتی گوشی همراه که به آن متصل شده، دریافت میکند. در حال حاضر از روشهای سنتی برای تشخیص این نوع بیماریها استفاده میشود و تجهیزات الزم برای این کار در حدود ۸1 هزار دالر قیمت دارد؛ در حالیکه هزینه تولید تجهیزات مورد نیاز برای تشــخیص بیماری با استفاده از گوشی همراه در حدود 4۳ دالر اســت. با استفاده از این روش میتوان عالوه بر بیماری ایدز، بیماری عفونی سیفلیس را نیز در مدت 15 دقیقه تشخیص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.