خطر‌در‌کمین‌روبا ‌تهای‌صنعتی‌

Jahan e-Sanat - - News -

هک شدن روباتهای صنعتی میتواند فاجعههای بزرگی بیافریند.

هزاران کارخانه در سراسر جهان وجود دارند که از روباتهای مکانیکی صنعتی برای جابهجایی کارتنها، حفاری قطعات و اقدامات دیگری که برای آنها برنامهریزی شده است، استفاده میکنند.بهخوبیمیدانیدکهاینروباتهاکامالپیچیدههستند و همگی آنها شامل یک کامپیوتر (به منظور نظارت توسط یک اپراتور)،یککنترلکنندهویکمکانیکدستیهستند.

هرکدام از این روباتها کار به خصوصی را با توجه به برنامهای که به آن داده شده است، انجام میدهد. به عنوان مثال یک روبات مخصوصبلندکردنجعبههایاروشنکردندستگاهاست.برنامه فعالیت روباتها از قبل نوشته شده است و با نظارت کامل این اعمالانجاممیشود.

اینفرآیندپیچیدگیهایبسیاریداردوعواملبسیاریدرآن دخیل هستند. به عنوان مثال جعبه باید به صورت کامال صاف و با یک ارتفاع خاص برداشته شود و نیروی انگشتان باید به میزانی باشدکهبتواندسنگینیجعبهراتحملکندوآنرامحکمحفظ کند.امانقشکنترلکنندهدراینمرحلهچیست؟کنترلکننده فایلهای پیکربندی را که شامل دادهها میشود را ذخیره و ولتاژ خاصی را به موتورهای فرمان در یک لحظه مشخص میرساند و سپسدستوربرداشتنجعبهرامیدهد. ‌مدیریت‌امنیت‌سایبری توسعهدهندگانروباتهایصنعتیاغلببرایتضمیناینکه اختراع آنها به درستی کار میکند سرمایهگذاری میکنند. آنها بااستفادهازدستگاههایایمنیمختلف،چککنندههایمنطقی، کتابچههای راهنما و اپراتورها در برابر آســیبهای فیزیکی و مشکالت عملیاتی یا خرابیهای روباتها محافظت را به حداکثر میرسانند.بههمینخاطراستکهاغلبتوسعهدهندگانبهراحتی به روباتها اعتماد میکنند و کارهای خود را به آنها میسپارند.

با وجود تمام محکمکاریها، این فرض همیشه بیمشکل نخواهدبود.محققانمتوجهشدهاندکهبرخیازروباتهاهستند کهبهطورمستقیمبهاینترنتمتصلهستند(بهعنوانمثالبرای دریافتبهروزرسانیهایاارسالتلمهمتریبهمرکزفرماندهی)یادر بسیاریازمواردآنهامیتوانندبهوایفایکارخانهمتصلشوند.این اتصال بدافزارها را قادر میسازد تا به کمک یک اسکنر اختصاصی روباتها را کشف و شناسایی کنند.

شکار روباتها کاری آسان و بیدردسر است. هیچ عملیات رمزنگاریهنگامآپدیتسیستمهایعاملآنهاانجامنمیشود،برای سختافزارآنهاامضایدیجیتالیوجودنداردواغلبازنامکاربریو پسوردپیشفرضاستفادهمیکنند.بدینترتیباستکههرکسی کهآدرس IP روباتراپیداکندمیتواندفایلهایپیکربندیآنرا تغییر و در نهایت منطق عملیات آن را دگرگون کند. ‌آسی ‌بپذیری‌روبا ‌تها بســته به اهداف هکرها این فرصت میتواند هم به منظور جاسوسی (دانلود فایلهای پیکربندی به منظور کشف اسرار تولید)والبتهخرابکاریمورداستفادهقرارگیرد.محققانحملهای عجیب و غریب را روی یک روبات نشان دادند که کل عملکرد این روبات را مختل کرده که باعث به وجود آمدن مشکل جدی در سیستم آن شد و تنها با یک دستکاری ساده و مختل شدن عملکرد روبات، سیستم کاری دچار اشکال شده و البته محصول ناقصتولیدمیشود.

اما همه چیز در یک ناهماهنگی در سیستم کارخانه خالصه نمیشــود؛ آتش سوزی و انفجار یک محیط سازمانی میتواند از حوادثی باشد که باید از وقوع آنها ترسید و موارد امنیتی را رعایتکرد.

در کوتاهمــدت حفاظت در برابر چنین حمالتی به افزایش امنیت روباتها و در نهایت کل مجموعه کمک خواهد کرد. اما در درازمدت تولیدکنندگان روباتها به رویکردهای جدید و بهروز کردن استانداردهای تولید خود نیاز دارند که اولویت آنها نه تنها الزامات فیزیکی و ایمنی الکتریکی است بلکه امنیت سایبری و نکات مربوط به آن است. شایان ذکر است که البراتوار کسپرسکی راهحلهای امنیتی زیرساخت را برای انجام این اهداف پیشنهاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.