سربازان‌آینده

Jahan e-Sanat - - News -

دیجیاتو‌-‌شرکت فلوریدایی ‪Duke Robotics‬ اخیرا از پهپادی به نام TIKAD رونمایی کرده که به گفته سازندگانش «سرباز آینده» خواهد بود. این پهپاد که میتواند جایگزینی برای نیروهای زمینی باشد، وزنی معادل 50 کیلوگرم دارد و ضمن پرواز در ارتفاع01 تا064 متری، به چندین سالح نیمهاتوماتیک و یک نارنجکانداز04 میلیمتری مجهز شده است.رازیل آتوار، مدیرعامل Duke میگویدبهعنوانیکفرماندهنظامیپیشین،کهسالهای متمادی از عمرش را در میدان نبرد گذرانده، همواره امیدوار بود که راهکاری به جز فرستادن سربازان وجود داشته باشــد. «در ‪Duke Robotics‬ ما میخواستیم چیزی بسازیم که شکل نبردهای آتی را تغییر داده و بتواند جان سربازانوغیرنظامیانرادرمحلمبارزهنجاتدهد.»آتوارمیگویدباکمشدن نبردهای ارتش در برابر ارتش سنتی، ابزارهای الزم برای نبرد چریکی مهمتر از هر زمان دیگری شدهاند؛ و اینجاست که پهپادی با قابلیت تیراندازی از آسمان بهکارخواهدآمد.DAKIT بهمجموعهایازتکنولوژیهایهوشمندمجهز شده اما شاید هوشمندترین ابزار، سطح دقت و سیستم لرزشگیر روباتیک آن باشد که لگد ناشی از شلیک سالحها را جذب میکند. گفتنی است از این لرزشگیر میتوان به عنوان واحدی مستقل برای اسنایپرهای روی زمین هم استفاده کرد.آتوار میگوید TIKAD از همین حاال برای عرضه آماده است و با دولت برخی از کشورها ارتباط برقرار شده است. وی میگوید از آن جایی که مشتریان این پهپاد ممکن است نسبت به اطالعات انتشاریافته حساس باشند، به آنها بستگی دارد که در آینده اطالعاتی درباره محل پرواز این پهپاد خواهیمشنیدیاخیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.