«د ‌یا ‌نای»‌رایانه‌را‌هک‌کر ‌د

Jahan e-Sanat - - News -

مهــر- دانشــمندان برای نخستینبار توانستند با قرار دادن بدافزار در دیانای، رایانه را هک کنند.دانشــمندان یک شاخه از دیانای را ســنتز و ســپس با کمک آن رایانهای را هک کردند. به عبارت دیگر آنها بدافزار را در یک ژن کدگذاری کردند و سپس با کمک آن بر رایانههایی مســلط شدند که کدهای دیانای را تحلیل میکرد.دانشمندان هشدار دادهاند احتماال مجرمان سایبری میتوانند با استفاده از نمونههای تقلبی خون یا آب دهان اطالعات را از آزمایشگاههای جنایی پلیس بدزدند، رایانههای دانشگاهها را هک کنند یا حتی فایلهای ژنوم محققان را آلوده کنند. این بدافزار زیستی توسط کارشناسان دانشگاه واشنگتن در سیاتل ساخته شده است. این گروه ادعا میکند این نخستین بدافزار مبتنی بر دیانای است.محققان برای انجام عملیات هک رایانه، بدافزاری را در بخش کوچکی از دیانای رمزگذاری کردند. ســپس در یک ماشین توالیدهنده دیانای آن را به یک کد دیجیتال تبدیل کردند. در مرحله بعد آنها توانستند به کمک بدافزار رایانهای پردازش اطالعات ژنتیک را کنترل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.