پخش‌زنده‌2‌نفری‌در‌اینستاگرام

Jahan e-Sanat - - News -

آی‌تی‌ایران- اینســتاگرام چندی پیش اعالم کرد که در حال اجــرای آزمایش ویژگی جدیدی استکهبهکاربرانامکانپخشزنده همزمانبادوستانشانرامیدهد.با استفادهازاینویژگیکاربرمیتواند دوستان خود را به پخش زنده در اینستاگرامدعوتکند.نکتهجالباینجاستکهدوستاندعوتشدهبهپخش زندهشمامیتوانندهمزمانبهصورتزندهباشماارتباطتصویریبرقرارکنند.با فعالسازیاینویژگیصفحهنمایشگرشمابهدوقسمتتبدیلشدهونیمی از آن به پخش زنده دوست مورد نظرتان اختصاص داده میشود. ضمنا بقیه کاربرانمیتوانندمثلگذشتهشماراتماشاکردهوحتیکامنتارسالکنند. نکته قابل توجه بعدی اینکه کاربر میتواند دوستان اینستاگرامی مورد نظر را به پخش زنده خود اضافه یا حذف کند. بهنظر میرسد با اضافه شدن چنین ویژگیهایی به اینستاگرام، بهزودی شاهد پخش اخبار، مصاحبهها و اجراهای کمدی بهصورت زنده در اینستاگرام نیز خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.