اصالحوبازسازيشبكهآبرسانيوانشعاباتآستانهاشرفيه

Jahan e-Sanat - - News -

معاون قضايي و نماينده تاماالختيــار رييــس كل دادگستري خراسانرضوي از مديركل راهوشهرســازي اســتان بــراي اقدامــات انجامشــده درخصــوص حفاظت و صيانت از اراضي ملي و حقوق بيتالمال تقدير كرد.

محمدرضا حقي، معاون و نماينده تام االختيار رييس كل دادگستري خراسان رضوي با حضور در اين اداره كل گفت: حفاظت و حراست از اراضي ملي يكي از اولويتهاي شوراي حفظ حقوق بيتالمال است و دادگستري استان به اراضي ملي حساسيت و توجه ويژهاي دارد.

وي با اشاره به اقدامات راهوشهرسازي استان در حفظ و نگهداري و بازپسگيري اراضي ملي تصرفشده طي سالهاي اخير گفت: در لوح تقديري كه از ســوي رييس كل دادگستري خراسانرضوي به عنوان رييس شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهيه شده است، از زحمات اداره كل راهوشهرسازي در زمينه حفظ و حراست از اراضي ملي و انفال و رفع تصرف از اراضي ملي قدرداني شده است.

معاون قضايــي و نماينــده تاماالختيار رييس كل دادگســتري خراسانرضوي لوح تقديري را به محمدرضا اخوان عبداللهيان، مديركل راهوشهرســازي خراسان رضوي و محمدرضا باغستاني، مدير امالك و حقوقي اين اداره كل اهدا كرد كه در بخشي از اين تقديرنامه آمده است: بدينوسيله از زحمات و همكاريهاي بيشائبه جنابعالي با دادگستري اســتان به ويژه در جهت بســط و گسترش عدالت در جامعه تقدير و تشكر به عمل ميآيد.

مدير امور آبفاي آستانه اشرفيه از اصالح و بازسازي شبكه آبرساني و انشعابات آستانه اشرفيهخبرداد.كامبيزاسماعيليبااشارهبهاصالح0031 مترشبكهآبرسانيدراينشهر اظهارداشت:شبكهآبرسانيدراقطار011،09و061 ميليمتراصالحو۵۸1 فقرهانشعابنيز موردبازسازيقرارگرفتونسبتبهتعويضانشعاباتفرسودهوقديمياقدامشد.مديرامور آبفايآستانهاشرفيههزينهكرداينپروژهرا0011 ميليونريالازمحلاعتباراتداراييهاي سرمايهاي استان و درآمدهاي جاري شركت عنوان كرد و گفت: اجراي اين طرح و اصالح شبكهآبرسانيموجبتقويتفشارآبمشتركينشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.