نشست مسووالن شهرداري و مديران شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي

Jahan e-Sanat - - News -

10 نفر از خبرنگاران فعال حوزههاي نفت و انرژي خبرگزاريهاي گيالن از مراحل دريافت، رســيد، نگه داشت، ذخيرهسازي و ارسال فرآوردههاي نفتي به مبادي مصرف سوخت در انبار نفت شهيد بهمنيمقدم رشت بازديد كردند.عليرضا احساني، رييس تاسيسات و عمليات انبار نفت در جريان اين بازديد تعداد نفتكشهاي فعال گيالن را كه وظيفه سوخترساني به مجاري مصرف داخل و خارج استان را برعهده دارند،121 دستگاه عنوان كرد.وي با تشريح شرايط و خطرات كار در انبار نفت بحران را براي كاركنان و مسووالن نفت كشور و استان امري بديهي و ذاتي عنوان كرد و گفت: «با توجه به ريسكپذيري باالي عمليات صنايع نفتي، ما همواره آمادگي مواجهه با بحران را داشته و با برنامهريزيهاي هميشگيدرصددپيشگيريازآنهستيمودربدترينشرايطنيزازنظرتامينسوختاستانمشكلينداريم.»احسانيتعدادفرآوردههاي نفتي را كه از انبار نفت ري و قزوين از طريق خط لوله61 اينچ به انبار نفت رشت ميرسد سه فرآورده شامل بنزين، نفت سفيد و نفت گاز (گازوييل) عنوان كرد كه عمليات انتقال و توزيع آن با استانداردهاي مشخص و ايمني باال انجام ميشود.

نشست مشترك مديران شهرداري اراك و شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي با محوريت اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدات استان برگزار شد.

معاون صنايع كوچك شــركت شهركهاي صنعتي استان مركزي در اين نشست گفت: اين شركت آمادگي كامل دارد در قالب برنامه فنبازار منطقهاي اســتان راهكارهاي كاربردي در خصوص مديريت شهري به شهرداريها به ويژه شهرداري اراك ارائه دهد.

ذوالفقاري افزود: وجود برخي مشــكالت در خصوص وصول مطالبات واحدهاي توليدي مســتقر در شهركهاي صنعتي از شهرداريها وجود دارد كه رفع نشدن آنان سبب دلسردي مديران اين بنگاههاي اقتصادي در ادامه فعاليت و همكاري با شهرداريها ميشود.وي تاكيد كرد: حل اين مشكل در توسعه همكاريهاي بين واحدهاي توليدي و شهرداريها بسيار موثر است.

در ادامه اين جلسه نادر اخوان، معاون اداري و برنامهريزي شهرداري اراك نيز گفت: اين شهرداري آمادگي كامل براي هر گونه همكاري و استفاده از محصوالت و فنبازار شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي در راستاي توسعه همهجانبه شهرداري و مركز كسبوكار و فن بازار را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.