افتتاح3 هزار مسكن مهر پرديس در هفته دولت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد خبر داد: بيش از سه هزار واحد مســكن مهر را در فازهاي ‪۵ 11،‬ و ۸ شهر جديد پرديس آماده كردهايم كه تا هفته دولت افتتاح خواهيم كرد.

محسن نريمان اظهار كرد: پيرو افتتاحهايي كه به طور مرتب در ماههاي اخير داشــتيم بيش از سه هزار واحد مسكن مهر را در فازهاي ‪۵ 11،‬ و ۸ شهر جديد پرديس آماده كردهايم كه تا هفته دولت براي افتتاح آنها اقدام ميكنيم.ويعلتتعويقبهرهبرداريتونل«سالم»راهمزمانيبازمانتحليف رياستجمهوريعنوانوتصريحكرد:درروزهايآيندهبهرهبرداريتونلسالم را خواهيم داشت كه كار بسيار باارزشي است و براي تسهيل ارتباطات ساكنان مسكن مهر با شهر تهران انجام شده است. اين تونل هماكنون آماده افتتاح استامامنتظرزمانمناسبيهستيم.قراربودهمينروزهاافتتاحكنيمكهبا تحليفرياستجمهوريهمزمانشدوترجيحداديمدرهفتههايديگرانجام شود.مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درخصوص مشكل دفترچه اقساط مسكن مهر پرديس هم گفت: دفترچه اقساط مشكلي ندارد. بخشي از زمينهاي ما معارض دارد و بخشي از طلبها و پرداختها دچار مشكل است.نيازمنداينهستيمتاهماهنگيبيشتريبابانكمسكنداشتهباشيم، مقداري هم مسايل حقوقي را حل كنيم.

به گفته نريمان، بخشي از دفترچه اقساط كه مربوط به شركت عمران است حل ميشود. واگذاريهايي هم كه هرماهه در حال انجام است مشكل دفترچه اقساط ندارد و در اين خصوص كمي به تعامل بيشتر با بانك مسكن نياز داريم كه اين مساله صورت گرفته و مرتبا مشكل بعضي بخشها حل ميشود. وقتي واگذاري صورت ميگيرد يعني مشكالت برطرف شده و به دفترچه اقساط رسيده كه ما اقدام به افتتاح ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.