عملكرد شايسته شركت گاز اصفهان در كسب تنديسهاي برتر

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت گاز البرز در سمينار آموزش اعضاي هياتمديره شركت ملي گاز ايران كه به ميزباني شركت گاز اصفهان برگزار شد، با اشاره به كيفيت مطلوب برگزاري اين دوره بيان كرد: از گاز اصفهان كه صاحب تنديسهاي متعدد در حوزههاي مختلف خدماتي، تعالي سازماني، فني، تكريم اربابرجوع و مسووليتهاي اجتماعي است جز كيفيت مطلوب عملكرد، نميتوان انتظار داشت.

حسين تقينژاد با تاكيد بر ضرورت و نياز برگزاري اين دورهها ويژه اعضاي هياتمديره گفت: اعضاي هياتمديره نقش مهم سياســتگذاري، هدفگذاري، هدايت، كنترل و راهبري در شــركتها را برعهده دارند و براساس اين اهداف بايد از دانش الزم و متناسب برخوردار باشند.

وي افزود: خوشبختانه واحد آموزش شركت ملي گاز ايران طي سالهاي اخير و بهويژه سال گذشته متناسب با نقش هياتمديره و خطمشي آن در چشمانداز و پيشبرد اهداف صنعت نفت و گاز فعاليتهاي تخصصي مناسبي را شروع و اجرايي كرده است.

مديرعامل شركت گاز البرز در خصوص برگزاري اين دوره آموزشي كه با موضوع قراردادها و قوانين حاكم بر آنها و همچنين برونسپاري فعاليتها به ميزباني گاز اصفهان در حال برگزاري است، گفت: در گاز البرز بهعنوان يك شركت جديد كه با محدوديت جذب نيروي انساني مواجه است، موضوع حجمي كردن فعاليت برونسپاري و داشتن دانش كافي پيرامون آن و اشراف بر قوانين حاكم بر انعقاد قراردادها بسيار مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.