بورس‌كاال‌مرجع‌قيم ‌تگذاري‌جهاني‌م‌يشود

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

بــورس كاالي ايران در نظر دارد در آيندهاي نزديك به مرجع قيمتگذاري محصوالت در دنيا تبديل شود و در اين ميان محصول پسته يكي از اهداف اصلي است. به گزارش بورس كاال، اين جلسه با حضور محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، عليرضا رزمحسيني استاندار كرمان، طبيبزاده رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان، حامد سلطانينژاد مديرعامل بورس كاال و نيز جمعي از نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي استان از شهرستانهايكرمان،زرند،سيرجان،رفسنجانو راوربرگزارشد.همچنينفرماندارانشهرستانهاي سيرجان، زرند، رفسنجان و راور به همراه جمعي از فعاالن و تجار بازار پسته و نمايندگاني از كشاورزان فعال استان در اين جلسه حضور داشتند. „ حل„مشكل„با„را „هحل„تازه در اين نشست، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مزاياي عرضه پسته در بورس كاال را برشمرد و بر جمعآوري محصوالت خرد و عرضه عمده آن در اين بازار به منظور حل مشكالت آن تاكيد كرد. محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به حل بسياري از مشكالت حوزه صادرات با ايجاد بورس پسته، گفت: عزم و اراده جدي براي ساماندهي وضعيت پسته شكل گرفته است. وي با بياناينكهبايدبهنوعيخريدوفروشصورتگيرد تا معامالت شفاف بوده و از حالت معمولي در بازار به معامالت فراتر تبديل شوند، گفت: از سالهاي قبل بايد اقدامي صورت ميگرفت كه محصوالت كشاورزي براي كمك به توليدكننده و فروشنده در مكانيقرارگيرندتاعملياتبازرگانيآنهادراقتصاد نشان داده شود. در اين راستا و با تالشهاي انجام شده در استان، بورس پسته در اين استان راهاندازي شد و امسال اولين سالي است كه اين محصول در بازار بورس عرضه ميشود و بايد برنامهريزي مناسبي در اين حوزه انجام شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ضمن بيان اينكه در حال حاضر عزم و اراده الزم براي ســاماندهي وضعيت پسته در استان كرمان شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: ساختار جديد در حوزه صادرات پسته به دنبال حل مشكالت موجود در اين حوزه است، اين در حالي است كه تاكنون نبود كيفيت و استاندارد مشخص براي محصوالت كشاورزي از مشــكالت موجود در صادرات اين محصوالت بوده است كه در اين زمينه اگر به كيفيت پسته صادراتيتوجهنكنيم،بامشكالتموجودهمچنان روبهرو خواهيم بود. „ارتقاي„شفافيت پورابراهيمي عنوان كرد: متاسفانه اكنون افاغنه دالل پسته شدهاند و مشخص نيست كه به چه شكل اين محصوالت به فروش ميرسند. با اين وجود، بسياري از اين مشكالت در ساختاري با عنوان بورس قابل رفع است و معناي بورس اين است كه معامالت به صورت شفاف اجرا ميشوند. به هر اندازه كه معامالت در زمينه پسته در بورس انجام شود و به صورت استاندارد درآيد، نفع آن به توليدكننده، فروشنده و صادركننده ميرسد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شــوراي اسالمي به تجميع منابع مالي بهعنوان يكي از كاركردهاي بورس اشاره داشت و بيان كرد: يكي از ضعفهاي حوزه صادرات اين است كه محصوالت كشاورزي را به صورت خرد عرضه ميكنيم كه با راهاندازي بازار بورس اين مشكل برطرف ميشود. وي تصريح كرد: خوشبختانه با همكاري استاندار، نمايندگان و مديران اقتصادي كار ســاماندهي پسته در دست انجام است.پورابراهيمي ادامه داد: ظرفيت بسيار مهمي براي ايجاد تحول در ساختار توليد، تجارت و صادرات پسته وجود دارد و بايد از اين ظرفيتها استفاده كنيم.رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اســالمي اجراي كار مطالعاتي به منظور چگونگي و استراتژي فعاليت در حوزه صادرات پسته را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: صندوق كااليي در بورس طي دو هفته آينده زير نظر كارگزاري بانك كشاورزي ايجادشود.پورابراهيميدرخصوصتسهيلفرآيند تامين مالي به كمك عرضه در بورس كاال عنوان كرد: بايد شرط استفاده از تمام تامين ماليهايي كه قرار است انجام شود، شامل منابع داخلي از بانك كشاورزي و يا صندوق توسعه ملي، ورود و عرضه در بازار بورس اجرايی شود. وي پيرامون مشــوقهاي عرضه در بورس خاطرنشان كرد: امسال در قانون بودجه، مشوقهاي مالياتي را بر مبناي خريد از بورس قرار ميدهيم و در كنار آن تسهيل ضمانتهاي گواهي سپرده كااليي را هم بايد داشته باشيم. „مرجع„شدن„قيم „تگذاري طي جلسه ستاد عالي پسته استان كرمان، حامد سلطانينژاد جايگاه بورس كاال در عرضه محصوالت كشاورزي را تشريح كرد و پيرامون مزاياي عرضه پســته در اين بازار سخن گفت و عنوان كرد: بورس كاال بعد از 10 ســال از آغاز فعاليت خود، جايگاه خود را در كشور پيدا كرده است و در حوزه صادرات محصوالت مختلف به خوبي اقدام ميكند. ضمــن اينكه بورس كاال ميخواهد فعاالن كنوني را با قالب جديدتري آشنا كند تا همه از منافع بازارها بهرهمند شوند. وي خاطرنشان كرد: بورس كاال در كنار سه بورس اوراق بهادار، انرژي و فرابورس فعاليت خوبي دارد و ارزش معامالت اين بورس در سال گذشته 5/6 درصد توليد ناخالص داخلي كشــور بوده است. مديرعامــل بورس كاال ضمــن تاكيد بر اينكه بورس كاال به دنبال حذف هيچكس نيست، اظهار كرد: با ورود پســته به بازار بورس، اين محصول نيز ميتواند از مزاياي متعددي از جمله قيمت عادالنه بهرهمند شده و بازار مستمري براي آن ايجاد شود. اين بورس همچنين قيمت كاالهاي صادراتي را تنظيم كرده و از وارد شــدن ضرر به توليدكنندگان جلوگيري ميكند. وي افزود: در اين راستا بورس كاال به دنبال آن است كه ضمن تعيين قيمتي عادالنه در حوزه عرضه و تقاضا، در اين زمينه بازار بلندمدتي را نيز ايجاد كند. عالوه بر ايجاد بازارهاي بلندمدت، مديريت ريســك معامالت دوطرفه نيز از مزاياي اين بازار بوده و در اين زمينه فرآيند مديريت ريسك مناسبي در آن تدوين شده است. „دو„روش„عرضه وي با بيان اينكه در بورس كاال، محصوالت بــه دو روش عرضه فيزيكي و عرضه در قالب گواهي ســپرده ارائه ميشــوند، افزود: عرضه در قالــب گواهي ســپرده، معافيت معامالتي ايجاد كرده اســت. وي با بيان اينكه در بورس پسته دو نوع عرضه از جمله عرضه فيزيكي و عرضه در قالب گواهي سپرده انجام ميگيرد، گفــت: مزيت عرضه محصول در قالب گواهي ســپرده كااليي آن است كه ضمن جلوگيري از گــردش بيرويه محصول در بازار و كاهش ريسك، ميتواند به عنوان ضمانت براي تامين مالــي از بانكها بــه توليدكننده كمك كند. وي تاكيد كــرد: معامالت بلندمدت در قالب ابزارهاي مالي هدف بلندمدت ماســت و بايد در بازارهــاي جهاني قيمت بلندمدت پســته خود را تعيين كنيم و به مرجع قيمتگذاري بازار پســته در دنيا تبديل شويم. اما در دست گرفتــن قيمتگذاري محصوالت در بازارهاي خارجي نيــاز به بازاري منســجم، آيندهنگر و اســتفادهكننده از ابزارهاي مالي به شــكل مطلوب، دارد. اين گزارش ميافزايد، طي اين مراســم ســيدمهدي طبيبزاده، رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشــاورزي كرمان و ساير نمايندگان مجلس و فعاالن بازار پسته نيز به اظهارنظر پرداختند و درخصوص مزاياي عرضه اين محصول در بورس كاال بحث و تبادل نظر كردند.در اين جلسه مقرر شد ظرف هفته آينده نشست مشترك نمايندگان استان و بانك كشــاورزي با مديريت صندوق توسعه ملي با موضوع تامين مالي صادرات در بخش كشاورزي با محوريت محصول پسته و با موضوع نرخهاي خريد پســته، مبلغ خط اعتباري براي خريد در فصل برداشــت و نحوه تخصيص اعتبارات مذكور برگزار شود. „اختصاص„اعتبار„خريد همچنين مقرر شد اعتبارات خريد پسته از ســوي بانك كشــاورزي به خريداران از تابلوي بورس اختصاص يابد. عالوه بر اين قرار اســت تا بانك كشــاورزي درخصوص توديع تضامين مربوط به پذيرش انبارها و اســتفاده از گواهي سپرده كااليي در بورس كاالي ايران، تسهيالت الزم را انجــام دهد. از ديگر نتايج اين نشســت راهاندازي صندوق كااليي پســته جهت فعاليت روي گواهي سپرده پسته بود كه مقرر شد تا در دستور كار مجموعه بانك كشاورزي با محوريت كارگزاري بانك كشاورزي قرار گيرد و بورس كاال در اين خصوص همــكاري و هماهنگي الزم را انجام دهد. در اين جلســه همچنين قرار شد تا بورس كاال زمينه عرضه پسته در رينگ صادراتي را فراهم كند كه در اين راستا و همزمان به منظور توسعه عرضه پسته در بورس و فعاليت در گواهي سپرده كااليي، استاندارد گونههاي مختلف پسته (توسط مسووالن استاني) به بورس كاال اعالم و استانداردهاي مذكور جهت عرضه و معامله پسته در بورس كاال نهايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.