نقش ابزارهاي مالي در توسعه بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - شرکتها

ســود بيش از 30 درصدي بــراي اوراق با درآمد ثابت و بدون ريســك، فعاليت را براي بازارهاي داراي ريســك مانند سهام و مسكن، دشوار ميكند. «ايمان مقدسيان» كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با ايرنا درباره وضعيت بازار سرمايه و انتشــار اوراق با درآمد ثابت، گفت: انتشار گســترده اوراق با درآمد ثابت باال و بدون ريســك مانند «سخاب» از چالشهاي بازار سرمايه است، اوراق «سخاب» كه اكنون خارج از بورس و در شبكه بانكي معامله ميشود، داراي بهره بيش از 30 درصد است. مقدسيان يادآور شد: سود بيش از 30 درصدي براي اوراق با درآمد ثابت و بدون ريسك، فعاليت را براي بازارهاي داراي ريسك مانند بورس و مسكن، دشوار ميكند. وي تصريح كرد: سرمايهگذاران تمايل دارند به ســراغ بازارهايي بروند كه ســود بيشتر و ريسك كمتر داشته باشد، بنابراين از بازار سهام فاصله گرفته و به سراغ اوراق با درآمد ثابت ميروند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نرخ باالي تامين مالي براي شركتهاي بورسي از جمله مشكالت بازار سرمايه است، افزود: شركتها با نرخ 27 و 28 درصد، تامين مالي ميكنند اما توان بازدهي حدود 30 درصد براي صاحبان سهام را ندارند. مقدسيان درباره فرصتهاي پيشروي بازار سرمايه نيز گفت: با وجود اينكه برخي چالشها پيشروي بازار سرمايه قرار دارد، اما برخي فرصتها نيز براي رشــد اين بازار فراهم است. وي با بيان اينكه گزارشهاي خوبي در مجامع شــركتهاي بورسي ارائه شده است، گفت: شركتهاي فوالدي و فلزي پس از چند ســال، گزارشهاي خوبي را ارائه كردهاند كه باعث اميدواري نســبت به بهبود وضعيت بازار شده است. وي درباره وضعيت شاخص بورس، بيان داشت: همواره پس از رشد قابل توجه شاخص بورس، روند رشد متوقف شده و سرمايهگذاران منتظر حمايت عوامل بنيادي براي ادامه حركت شــاخص ميشوند. مقدسيان افزود: در هفتههاي اخيــر در برخي نمادها از جمله نمادهاي فلزي و فوالدي شــاهد تعديل مثبت و رشد قابل توجه قيمتها بوديم اما اكنون فعاالن بازار سرمايه منتظر رشد بيشتر نرخ فلزات در بازارهاي جهاني هســتند. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشــان كرد: تا زماني كه اوراق با درآمد ثابت با نرخ ســود باال وجود دارند، شرايط براي تامين مالي شركتها دشوار شده و ســرمايهگذاران نيز به جاي سهام به سراغ آنها خواهند رفت. مقدسيان افزود: البته نرخ اوراق سخاب نيز در ميانمدت به سمت نرخهاي موجود در بازار سرمايه يعني سود 20 درصد تمايل پيدا ميكند. وي با برشماري مزيتهاي عرضه اوراقي مانند سخاب در بازار سرمايه گفت: اكنون اين اوراق بدون بازار گردان هســتند اما در صورت عرضه آنها در بورس، معامالت آنها شفاف خواهد شد. اين كارشناس بازار ســرمايه اضافه كرد: در صورتي كه هدف دســتاندركاران از عرضه اوراق ســخاب در خارج از بازار سرمايه، كاهش فشار به بورس بوده، به نظر من، سياستي اشتباه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.