تعادل در پرتفوي «ونيرو»

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري مسكن پرديس اطالعات و صورتهاي مالي ششماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را حسابرسيشده و با سرمايه يكهزار ميليارد ريال منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري مسكن پرديس در نيمه نخست سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 96 مبلغ 94 ميليارد و 663 ميليون ريال سود خالص كسب كرد كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 32 درصد افزايش داشت. سود اختصاص داده شده به هر سهم در ششماهه امسال مبلغ 95 ريال گزارش شده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 21 درصد كاهش را نشان ميدهد. اين در حالي است كه زيان سهام مصوب اين شركت در مقايسه با ششماهه سال گذشته معادل 24 درصد كاهش و سود قابل تخصيص آن معادل 85 درصد رشد داشته است. «ثپرديس» در پايان ششماهه امسال مبلغ 289 ميليارد و 947 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي خود منظور كرد كه به نظر ميرسد اين شركت در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 85 درصد سود بيشتري را در حسابهاي خود انباشت كرده است. شايان توجه است سرمايه اين شركت در سال مالي جاري، يكهزار ميليارد ريال و در سال مالي گذشته 600 ميليارد ريال اعالم شده است.

ســرمايهگذاري نيرو، صــورت وضعيت پرتفوي ســرمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي بــه 31 تيرماه 96 را حسابرسينشده و با سرمايه 400 ميليارد ريال منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري نيرو در ابتداي دوره يكماهه منتهي به پايان تير ماه امسال تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 147 ميليارد و 139 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 110 ميليارد و 142 ميليون ريال در ســبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام اين شركت در دوره يكماهه يادشده معادل 13 ميليون ريال افزايش يافت و به مبلغ 147 ميليارد و 152 ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار اين شركت طي همين دوره معادل يك ميليارد و 729 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل 111 ميليارد و 871 ميليون ريال محاسبه شد. «ونيرو» در دوره يكماهه منتهي به 31 تير ماه 96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده دو ميليارد و 25 ميليون ريال به مبلغ دو ميليارد و 193 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 168 ميليون ريال ســود واگذاري كسب كرد. اين شركت در دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 13 ميليون ريال خريداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.