رشد 78 درصدي سود «غفارس»

Jahan e-Sanat - - News -

شير پاستوريزه پگاه فارس صورتهاي مالي دوره3 ماهه سال منتهي به 29 اسفند 1396 را با سرمايه 200 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت شير پاستوريزه پگاه فارس در دوره سهماهه يادشده مبلغ 31 ميليارد و 967 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ061 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 78 درصد افزايش داشته است. همچنين، «غفارس» سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 65 ميليارد و 170 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآور ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 18 ميليارد و 23 ميليون ريال سود خالص و 90 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود. اين شركت فرابورسي داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 31 خرداد 96 (حسابرسينشده) را نسبت به اطالعيه پيشين به شرح زير اعالم كرد: شركت در دوره سهماهه اول سال 1396 معادل 86 درصد فروش ريالي محقق كرده و با توجه به تركيب سبد فروش 93 درصد سود پيش از ماليات و 91 درصد سود پس از ماليات را پوشش داده است؛ همچنين افزايش هزينه اداري، عمومي و فروش نسبت به دوره مشابه سال پيش ناشي از عدم تحقق هزينههاي فصلي و شناسايي آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.