انتشار پرتفوي «وصنا»

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري گروه صنايع بهشــهر ايران، صورتوضعيت پرتفوي يكماهه منتهي به13 خردادماه6931 را با سرمايه يكهزار 560و ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري گروه صنايع بهشهر ايران در دوره يكماهه منتهي به 31 خردادماه سالجاري تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده برابر دو ميليارد و 547 ميليون ريال به مبلغ سه ميليارد و 154 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 607 ميليون ريال سود كسب كرد و طي همين دوره چند سهم بورسي را با بهاي تمامشده معادل 41 ميليارد و 949 ميليون ريال تحصيل كرد. «وصنا» در ابتداي دوره يكماهه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده يكهزار و 769 ميليارد و 488 ميليــون ريال و ارزش بازار دو هزار و 511 ميليارد و 638 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت در دوره يكماهه گذشته با افزايش 39 ميليارد و 402 ميليون ريال به مبلغ يكهزار و 808 ميليارد و 890 ميليون ريال رسيد در حالي كه ارزش بازار آن با كاهش 48 ميليارد و 654 ميليون ريال مبلغ دو هزار و 462 ميليارد و 984 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.