افزايش ارزش بازار «سدبير»

Jahan e-Sanat - - News -

ســرمايهگذاري تدبيرگــران فــارس و خوزســتان صورتوضعيت پرتفــوي ســرمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 31 تير ماه 94 را حسابرسينشــده و با سرمايه 102 ميليارد ريال منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري تدبيرگران فارس و خوزستان در ابتداي دوره يكماهه منتهي به 31 تير ماه 96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 100 ميليارد و 720 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 99 ميليارد و 86 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده سهام بورسي اين شركت طي دوره يكماهه يادشده با افزايش سه ميليارد و 161 ميليون ريالي به مبلغ 103 ميليارد و 881 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيز معادل 913 ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل 99 ميليارد و 999 ميليون ريال محاسبه شد. «سدبير» در دوره يكماهه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده دو ميليارد و 166 ميليون ريال به مبلغ يك ميليارد و 718 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل 448 ميليون ريال زيان در حســابهاي خود منظور كرد. اين شركت فرابورسي طي همين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده پنج ميليارد و 327 ميليون ريال خريداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.