افزايش سود «حريل»

Jahan e-Sanat - - News -

ريل پرداز سير صورتهاي مالي دوره سهماهه سال منتهي به92 اسفند 1396 را با سرمايه يكهزار و 960 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت ريل پرداز سير در دوره3 ماهه يادشده مبلغ04 ميليارد و 657 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 21 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل11 ريال افزايش داشته است. همچنين، «حريل» سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 113 ميليارد و 877 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآور ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 20 ميليارد و 449 ميليون ريال سود خالص و 10 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.