رشد عملكرد 6 ماهه «قهكمت»

Jahan e-Sanat - - News -

قند هكمتان صورتهاي مالي ششماهه سال منتهي به13 شهريورماه 96 را حسابرسيشده و با سرمايه372 ميليارد ريال منتشر كرد. «قهكمت» در نيمه نخست سال مالي 96 مبلغ 97 ميليارد و 495 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 356 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 60 درصد رشد داشته است. اين شركت در پايان دوره ششماهه يادشده مبلغ771 ميليارد و 653 ميليون ريال سود انباشته در حسابهاي خود منظور كرد كه در مقايسه با سال مالي قبل معادل 18 درصد افزايش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.