نخستين پيشبيني69 «شتران»

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت تهران نخســتين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 16 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده اعالم كرد. شركت پااليش نفت تهران پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را معادل 416 ريال سود اعالم كرده است كه در مقايسه با سال مالي 95 معادل 28 درصد كاهش نشان ميدهد. يادآوري ميشود «شتران» سود خالص در سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 را مبلغ 9 هزار و 278 ميليارد و 11 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 580 ريال اعالم كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.