نهايي شدن خريد و فروش محصوالت در بورسهاي ايران و هند

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

نهادهاي ناظر بازار ســرمايه ايران و هند، موافقتنامه خريد و فروش محصوالت در بورسهاي كااليي دو كشور را امضا كردند. به گزارش سنا، اين موافقتنامه روز گذشته در هند با حضور شــاپور محمدي، رييس نهاد ناظر بازار ســرمايه ايران و شيري آجاي تياگي همتاي هندي او به امضا رسيد. با امضاي اين موافقتنامه كه به تاييد دولت هند نيز رسيد، امكان خريد و فروش مجموعهاي از محصوالت از جمله قير، در بورسهاي كااليي دو كشــور فراهم شد. براســاس اين موافقتنامه، قير ايران از طريق پروتكلي كه ميان بورسهاي كااليي دو كشــور نهايي خواهد شــد، فروخته ميشــود. عالوه بر اين بورسهاي كااليي ايران و هند با همكاري دوجانبه، موضوع صادرات قير را در دستور كار خــود قرار خواهند داد. همچنين از آنجا كه قير جزو محصوالت اســتراتژيكي است كه تهيه آن از ايران براي هند بسيار مهم است، با امضاي اين توافقنامه، خريداران هنــدي ميتوانند قير را از تابلوي بورس كاال تهيه كنند. حذف واسطهها در بازار قير و حضور شفافتر و فعالتر دو كشور در تعيين قيمت و كيفيت اين محصول از ديگر مزاياي امضاي اين توافقنامه اعالم شده است. به گفته بهادر بيژني، جانشــين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمايهگذاري خارجي، توافقنامه اخير گام مهمي در پيشــبرد اهداف و پروژههاي مشترك بين بورسهاي كااليي ايران و دو بورس كااليي هند خواهد بود. در پايان مراسم هم محمدي، از رييس نهاد ناظر بازار سرمايه اين كشور براي افتتاح معامالت ميان بورسهاي كااليي ايران و هند و اجرايي كردن زمينههاي مشــترك ميان دو نهاد ناظر به ايران دعوت به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.