نورچشمیهارقیببخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروهبازرگاني- اگرچه معرفي وزرايي همچون شريعتمداري براي سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت و كرباسيان براي وزارت اقتصاد تا حدي به مذاق فعاالن بخش خصوصي خوش آمده و آنها معتقدندبينگزينههايمطرحشده،ايندو،بهترين گزينههاي در نظر گرفته شده بودند اما بهطور كلي بخش خصوصي از برنامههاي ارائه داده شده توسط وزراياقتصاديدولتراضينيستوهمچناننسبت بهبزرگيبدنهدولتوپرورشسوگوليهاياقتصادي انتقاد دارد. رييس پارلمان بخش خصوصي معتقد است در شرايط بحراني فعلي، موضوع ارائه برنامه، بر اشخاص اولويت دارد چراكه اگر اين برنامه ارائه شود، باالجبار هماهنگي در تيم اقتصادي دولت نيز رخ خواهد داد اما هنوز چنين برنامهاي اعالم نشده است. اين در حالي است كه همچنان ارزيابي اتاق بازرگاني در اجراي سياستهاي اصل44 و باال بردن سهم بخش خصوصي از اقتصاد بسيار منفي است و تصديگريدولتوبدنهسنگينآن،بخشخصوصي را دچار مشكل كرده است. شعارها، عملي شود غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران در نشســت خبري با خبرنگاران در اتاق بازرگاني مشهد، گفت: ما در مورد واگذاري تصديگريها به بخشخصوصي ارزيابي مثبتي نداريم چراكه برخي اقدامات دولت تصديگري بوده و حاكميتي نيست كه بايد به تشكلهاي بخش خصوصي واگذار شود و كار اصلي خود يعني سياستگذاري و نظارت را دنبال كند.برهميناساسازوزراياقتصاديانتظارميرود اينحرفيكهبهعنوانشعارمطرحميشده،كميبه مرحله عمل درآيد.

غالمحسين شافعي با بيان اينكه دولت بايد در حوزه اقتصاد برنامه ارائه كرده و انتخاب را براساس اين برنامه مدنظر قرار دهد، گفت: دوگانگي و حضور گروههاي ذينفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ كرده است.

وي با اشاره به تيم معرفي شده دولت براي حوزه اقتصاد اظهار كرد: بخش خصوصي پس از انتخابات اينتقاضاراداشتهكهنظراتدرموردوزراياقتصادي اخذ شود. بر همين اساس اقدامي سراسري در كشور انجام شــد و آن اين بود كه از تمام اتاقهاي كشور خواســتيم مالكها و معيارهاي مورد نظر خود را اعالم كنند. در يــك جمعبندي، اين مالكها به رياســتجمهور تقديم شد. در نهايت آنچه كه به عنوان يك نظر غالب در بخش خصوصي مطرح شد اين بود كه مهمترين مسالهاي كه در اقتصاد دولت بايد به آن توجه كند، اين است كه ببيند دولت در چه نقطهاي قرار داشته و ميخواهد در چهار سال آينده به كجا برسد. همه متحد شوند رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: در واقع دولت بايــد در حوزه اقتصاد برنامه ارائه كرده و انتخاب را براساساينبرنامهمدنظرقراردهد؛افراديكهبتوانند اهداف اين برنامه را محقق كنند. از نظر ما موضوع ارائه برنامه بر اشــخاص اولويت دارد، چون اگر اين برنامه ارائه شود، باالجبار هماهنگي در تيم اقتصادي دولت رخ خواهد داد. اين امر در جلسه حضوري نيز با رياستجمهوري اعالم شد. نظر ما اين بود كه اگر هدفمشخصينداشتهباشيم،همهمسووالنكشور، فقط به دنبال كشيدن گليم خود از آب خواهند بود، در حالي كه بايد همه متحد شويم تا گليم اقتصاد را از آب بيرون بكشيم. شافعي تصريح كرد: تا جايي كه ما اطالع داريم، چنين برنامهاي اعالم نشده است. در موردكابينهجديدنيزبايدگفتآنبرنامهخيليمهم است. قاعدتا بايد با محافل مختلفي اين مشورتها صورت گرفته و بررسي كافي شده باشد. ما با وزراي معرفي شده ارتباط داشتهايم. وزير صنعت، معدن و تجارت يكدوره وزير بازرگاني بود و وزير اقتصاد نيز در وزارتخانههاي مختلف كار كرده و دوره كوتاهي نيز نايبرييس اتاق بوده است.

وي با بيان اينكه اميدواري ما اين است كه اين وزرا با استفاده از تجربه قبلي خود، كار بهتري نسبت به گذشتهانجامدهند،گفت:دراينميانخواستههايي از بخش خصوصي مطرح است كه در اين خصوص قرار است امروز با وزراي پيشنهادي جلسهاي داشته باشــيم. وي با بيان اينكه ارزيابي ما در مورد ثبات اقتصاد كالن و كنترل مثبت است اما ارزيابي ما در اجراي سياستهاي اصل »44« و باال بردن سهم بخش خصوصي از اقتصاد بسيار منفي است، اظهار كرد: اميدواريم اين امر به عنوان يك خواسته مهم بخش خصوصي موضوع جدا شدن دولت از مسايل اقتصاد و باال بردن سهم بخش خصوصي در آن مورد توجه قرار گيرد. پرورش سوگليهاي اقتصادي رييساتاقايرانبااشارهبهاينكهيكيازمشكالت ماازگذشتهدورمسالهپرورشسوگليهاياقتصادي است،عنوانكرد:تصورميكنيمبخشهايخصولتي و دولتي امكان رقابت سالم را براي بخش خصوصي فراهم نميكنند و اين دوگانگي و حضور گروههاي ذينفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بســيار تنگ كرده است. بنابراين وزراي اقتصادي بايد اين مساله را به عنوان يك اولويت باال در دستور كار قرار دهند چراكه اين خواسته جدي بخشخصوصياست.

شافعي اضافه كرد: عالوه بر اين موضوع آنچه كه به عنوان يك مساله بسيار مهم و مانعي بزرگ در توسعهاقتصاديكشوربرايسرمايهگذاريهايداخلي و خارجي وجود دارد، فضاي نامساعد و غيررقابتي در اقتصادكشوراست.بااينوضعيتفضايكسبوكار دركشور،حتينگرانهستيمكهآنهاييكهاشتياق سرمايهگذاري در ايران را دارند، با برخورد با اين موانع بازگردند.بنابرايناينفضايكسبوكاروفساديكه درمسايلمختلفماوجودداردواينرانتيكهتوسط نورچشميها استفاده ميشود، ميدان را براي رقابتي سالم در ميدان اقتصادي فراهم نميكند. مقرراتمتناقض رييساتاقبازرگانيمشهددرخصوصاينكهدچار تورم بسياري باالي مقررات در كشور هستيم، يادآور شد: اكثر اين مقررات متناقض با يكديگر است. در حاليكه براي آغاز يك كار جديد يا تعطيل كردن يك شركت، اين قوانين بســيار آزاردهنده است. همينقوانيندستوپاگيرومجوزهايدرهمتنيده زمينهمناسبيبرايفساددركشورايجادميكند.هر مجوزي كه برداشته شود، يك ديواري از فساد در كشور فرو ميريزد. وي تصريح كرد: فضاي كسب و كار در حقيقت به منزله يك زميني است كه براي آن قرار است كشت و كار كنيم. هر قدر بذر اصالح شده در يك زمين شورهزار بريزيم، حاصلي به دست نخواهد آمد بنابراين بايد فضاي كسب و كار اصالح و مساعد شود. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه قوانيني در مسايل اقتصادي داريم كه براي شرايط خاص تصويب شده كه االن آن شرايط از بين رفته، هنوز قانون سرپاست، گفت: وزير اقتصاد جديد بايد كميته مقرراتزدايي در نظر گيرد و حضور بخش خصوصي را براي اين منظور پررنگتر كند.

شافعي با اشاره به اينكه تاكنون بيش از 2000 قانون مزاحم احصا شده، بيان كرد: در رابطه با مساله هيــات واگذاري و ارزيابي، وزير اقتصاد فعلي اعالم كرد فضاي كلي جامعــه براي انجام اين كار آماده نيست. براساس اعالم وي هر جايي كه يك واگذاري به بخش خصوصي صورت ميگيرد، همه چشمها و گوشهايشانتيزميشودكهنكنداينجابهبيتالمال خدشهاي وارد شده باشد. هر نوع واگذاري به كساني غير از بخش خصوصي امن و امان اســت و هيچ پرسشي وجود ندارد. نرخ تسهيالت با تورم متناسب باشد رييس اتاق ايران اضافه كرد: اين فرم نميتواند توفيق مورد نظــر را ايجاد كند و نميتواند اهداف واقعي سياستهاي اصل »44« را پياده كند. يكي از بزرگترين مشــكالت ما، ايــن دولت عيالوار و سنگيني است كه به دليل اين همه وزنه نميتواند درست حركت كند. انتظار اين است كه در اين دوره ازگفتاربكاهيموبهكرداربپردازيم.همهجاوقتياين صحبتهاميشود،دولتمردانصدايشانازمابلندتر است ولي در عمل شاهد اتفاقات ملموسي نيستيم.

شــافعي تصريح كرد: از وزراي اقتصادي انتظار ميرود كه اين حرفي كه به عنوان شــعار مطرح ميشده، مقداري به مرحله عمل درآيد.

وي با بيان اينكه آنچه كه ادعا ميشود اين است كه موسســات مالي و اعتباري در حال ساماندهي اســت، گفت: روز سهشــنبه نيز رييس كل بانك مركزي از ســاماندهي آخرين مورد اين موسسات خبر داده بود. بانكها تبعيتي بيچون و چرا و كامل از بانك مركزي بايد داشته باشند. اين اطاعتپذيري و اجراي سياستهاي بانك مركزي خيلي وقتها با خدشه مواجه است. ما خواستار اين هستيم كه نرخ تسهيالت با تورم متناسب باشد. مدتهاست كه گفته ميشــود تورم تكرقمي شده، پس چرا اقدامينميشود؟

رييس اتاق ايران با اشــاره به اينكه امكان ندارد بخش اقتصادي و توليدي با اين وضعيت به سمت احيا حركت كند، عنوان كرد: مگر ميشــود سود بانكي5/2 برابر نرخ تورم باشد؟ اين را خود نيز اعتقاد دارند؛ پس چرا انجام نميدهند؟ در مورد موسسات بانكي و مالي اعتقاد ما اين است كه ظرفيت اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانك نيست و بايد بسياري از اينها ادغام شوند. تنها دو وزير تبديل به يك وزير شدند رييس اتاق بازرگاني مشــهد درخصوص طرح تفكيك وزارتخانهها يادآور شــد: در مورد ادغام يا تفكيكبخشخصوصيموافقانومخالفانيداشتاما نظركلياينبودكههدفازادغاموتفكيكمشخص نيست.درواقعميخواهيمازتفكيكبهكجابرسيم؟ بايد در اين مورد يك كارشناسي دقيق صورت گيرد. يكي از اهداف اين است كه دولت كوچك شود اما من نميتوانم اين ادعا را داشته باشم ولي به نظر من در ادغام تنها دو وزير تبديل به يك وزير شدند و اتفاق ديگرينيفتاد.ويتصريحكرد:بايدمدتهاروياين مسالهمطالعهصورتگيرد.تصميماتبراساسيك كار كارشناسي اصولي و درست با حضور ذينفعان بايد صورت گيرد تا هر تصميمي قابليت پيادهسازي داشته باشد. كال در مجموعه تصميمگيريهاي ما در مسايل اقتصادي بايد از تصميمات وصله پينهاي پرهيز كنيم و به همه چيز نگرش بلندمدت داشته باشــيم. بنابراين ادغام يا تفكيك به خودي خود و بدون برنامه چيزي را حل نميكند. شافعي با اشاره به تعامل ما با اقتصاد جهاني و اينكه يكي از اتفاقات بسيار مبارك از نظر فعاالن اقتصادي مساله برجام بود، گفت: برجام يك نقطه موثر و ورودي قابل اثر براي اقتصاد كشور تلقي ميشود. نگاه جهاني به ما تغيير كرده و تصور غلط از ايران زدوده شد. پس از آن نيز هجوم زيادي از كشورهاي دنيا براي دستيابي به اقتصاد ايران صورت گرفت. حتي دولت و بخش خصوصي در جهت برنامهريزي براي اين هياتهاي اقتصاديدچارمشكلميشدند.

رييس اتاق ايران اضافه كرد: كارهايي انجام شده و قراردادهاي بزرگي منعقد شــد. اين امر در افكار عمومي دنيا و فعاالن اقتصادي اثرات مثبتي داشته است. خوشبختانه اين اشتياق ادامه دارد و اين در مراسم تحليف رييسجمهور ديديم كه مجموعه نمايندگانيكهآمدندباگذشتهقابلمقايسهنبودند. با اين حال بيش از آنكه به اين قضيه فكر كنيم، بايد زمينه را براي استفاده از اين فرصت فراهم كرده و شرايطرقابتيرادراقتصادكشورايجادكنيم.شافعي تصريح كرد: بايد در مورد موسسات بانكي شرايط را فراهم كنيم. كساني كه به ايران روي آوردهاند، آينده را مورد توجه قرار ميدهند. آينده اقتصاد جهان در مرزهاي چين و هند خواهد بود. از طرفي احياي راه ابريشم نيز در دستور كار است. موقعيت ايران در اين امر فرصت بينظيري است و به همين جهت ايران در جايگاه خوبي است تا در اقتصاد منطقه تاثيرگذار باشد. عالوه بر اين رويكرد دولت به بخش خصوصي در اين قسمت قابل ستايش بود. وي با بيان اينكه در حال حاضر رييسجمهور هر سفري ميرود بخش خصوصيراباجايگاهمناسبوبهنحومطلوبيباخود ميبرد، گفت: وزير خارجه هيچ سفري بدون بخش خصوصي نميرود و از اين بابت ما از دولت يازدهم متشكريم كه بخش خصوصي را با اهميت مورد نظر در محافل اقتصادي جهان معرفي كرده است. تصور ميكنيم از اين ماجرا نتيجه خواهيم گرفت. رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه تنش ارزي در اين دولت نداشتيم،عنوانكرد:االنديگرفعاالناقتصاديخيلي نگران اين مساله نيستند و اين ثبات اقتصاد كالن، اقدام موثري توسط دولت بود كه انجام گرفت. يكي از سالها با عنوان اصالح الگوي مصرف نام گرفت. تحليل ما اين اســت كه اين موضوع از بسياري از موضوعاتمهمتربود.مادرموردمصرفدچارمصايب ومشكالتيهستيمواينمسالهبايدبهلحاظفرهنگي در كشور صورت گيرد. شكاف بزرگ در عرضه و تقاضا شــافعي اضافه كرد: ما در عرضه و تقاضا دچار شكافي بزرگ هستيم و بايد توجه داشت كه هنوز ميزانتقاضابرايكااليداخلبهاندازه01 سالپيش نيست. اين اتفاق به اين دليل است كه توليد در اين مشكل نقشي نداشته ولي از زماني كه هدفمندي يارانهها رخ داد، يكي از موارد مورد توجه اين طرح اين بود كه 35 درصد يارانهها براي بازسازي و بهروز شدنبخشتوليداستفادهشودكهايناتفاقنيفتاد.با تحريمهارابطهماباتكنولوژيهاقطعشدوبههمين جهتدربسياريازتوليداتمامصرفانرژيباالبوده وتكنولوژيبهروزنيستوقيمتتمامشدهنيزبسيار باالست.رييساتاقبازرگانيمشهددرخصوصاينكه بخشعظيميازطبقهمتوسطماشكستهشدهوبه پايين سقوط كرده، يادآور شد: بخشي نيز به طبقه باالصعودكردهاند.آنهاهيچگاهكااليداخليمصرف نميكنند.كسانيهمكهسقوطكردهاندقدرتخريد كاالي داخلي ندارند و جذب سوءاستفادهكنندگان شده و كاالي چيني ميخرند. بايد يك دورانگذاري در اين داستان داشت و به بخش توليد كمك كرد.

وي تصريح كرد: دولت يازدهم تالشهاي زيادي كرد و شايد موانع بزرگي پيشرو داشت و زخمهاي عميق با يك پانسمان قابل درمان نيست ولي امروز در وضعيتي هستيم كه بخش توليد ما با وجود همه صحبتها و كمكهايي كه ميشــود و شيوه آن مشــكالتي دارد، در وضع نابساماني است. اگر فكر اساســي براي بخش توليد نشود، دچار مشكالت بيشتري نسبت به گذشته خواهيم شد. بنابراين اميدواريم دولتمردان جديد اين واقعيت را پذيرفته و به عمل بيشتر اهميت دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.