چشمانداز روشن توسعه همكاريها

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي كه اخيــرا اخباري مبني بر بروز مشكالتي جديد در راه همكاريهاي اقتصادي ايران و چين به گوش ميرسيد، سفيرچينبهدعوتاتاقتهراندرنشستي با حضــور فعاالن بخش خصوصي حاضر شد تا عالوه بر پاسخگويي به سواالت آنها اطميناندهدكهمسايلپيشآمدهباكمي صبــر و تحمل و فرآيند مذاكره قابل حل است. در اين نشست كه مسايل مختلفي از توسعه مراودات در حوزه گردشگري تا بسته شــدن برخي حسابهاي بانكي يا انتقال پول مبادالت پتروشيمي مطرح شد، سفير چين و رايزن بازرگاني اين سفارتخانه به فعاالن اقتصادي ايراني اطمينان دادند كه اين مسايل در حال مذاكره و پيگيري است. ضمن اين كه سفير چين تاكيد كرد اگرچه دولت اين كشور نميتواند در برابر بانكهاي تجاريبخشخصوصيچيندستوريعمل كند اما بانكهاي وابسته به دولت را براي اموري مانند گشايش فاينانس مامور كرده كه در پروژههاي مشــترك مانند احداث راهآهن سريعالســير كار خود را به خوبي انجام ميدهند. همچنين در اين نشست درخصوص جذب گردشــگران چيني و افزايش ســهم ايران از هزينه ساالنه 100 ميليارددالريگردشگرانچينينيزصحبت شد. همچنين محمدرضا بختياري، معاون اموربينالمللاتاقتهرانبابياناينكههمواره محتملاستكهدرمسيرتوسعهمناسبات تجاري، چالشهايي نيز وجود داشته باشد، گفت: قصد داريم اين موانع را مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي تسهيل تجارت ميان دو كشور را احصا كنيم. فرصت يك تحول تازه در اين نشســت، رييس اتاق بازرگاني تهران به رونق همكاريهاي اقتصادي دو كشورايرانوچيندرطولدهههايگذشته اشاره و خاطرنشان كرد كه روابط اقتصادي دو كشور در دوران تحريمهاي غرب عليه ايران،باوجودمخالفتهاوفشارهايبيروني پابرجا بود. مسعود خوانساري با بيان اينكه دو كشور در طول دوران مناسبات اقتصادي خود، تالش كردهاند كه سطح همكاريها را در حوزههــاي انرژي، تكنولوژي و فني گسترشدهند،گفت:امروزجايگاهتعامالت اقتصاديدوكشوربهسرمايهگذاريمشترك در حوزه نفت و گاز و نيز ساخت نفتكشها ارتقا پيدا كرده است.

رييــس اتاق تهران با اشــاره به طرح بزرگ دولت چين با موضوع «يك جاده، يك كمربند» يا همان احياي جاده ابريشم، افزود: اين پروژه كه سرمايه عظيمي از سوي دولتچين،پشتوانهآنقرارگرفته،فرصتي بسيار طاليي اســت تا نوع همكاريهاي اقتصادي دو كشور ايران و چين وارد مرحله تازهاي شود.

ويبهظرفيتپنهاناقتصاديدوكشور در حوزه گردشگري اشــاره كرد و افزود: براساس آمار، مردم چين ساالنه نزديك به 100 ميليارددالردرزمينهگردشگريهزينه ميكنند كه با برنامهريزي دقيق دولتهاي دوكشور،ايرانميتواندباتوجهبهظرفيتها و جذابيتهاي باالي گردشگري، سهم بااليي در جذب گردشــگران چيني داشته باشد. خوانســاري در همين رابطه،سرمايهگذاريمشتركدوكشور در حوزه گردشگري و ساخت هتل در ايران را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد كهبخشخصوصيدوكشورميتوانند از اين فرصت استفاده كنند. رييس اتاق تهرانهمچنينسرمايهگذاريچيندر پروژه احداث خط راهآهن سريعالسير تهران- اصفهان و نيز خط راهآهن برقي تهرانبهمشهدراگاميبزرگدرتوسعه مناسبات اقتصادي دو كشور دانست.

ضرورت افزايش 20 درصدي تجارت دو كشور

در ادامــه اين جلســه، اســداله عسكراوالدي، عضو هيات نمايندگان اتــاق تهران و رييس اتاق مشــترك ايران و چين، با اشاره به اينكه سطح مبادالت تجاري ايران و چين در سالهاي نخست پس از انقالب از 50 ميليون دالر و سپس 200 ميليون دالر آغاز شده است، گفت: با سفر مقام معظم رهبري در كسوت رييسجمهورايرانبهچين،نقطهعطفيدر روابط دو كشور ايجاد شد و ارزش مبادالت ايران و چين رو به فزوني مداوم گذاشــت. بهطوريكه در نهايت در سالهاي ،2012 2013 و 2014 بــه مرز 50 ميليارد دالر رسيد. او با بيان اينكه اين مراودات همواره حدود 55 درصد به نفع ايران و 45 درصد به نفع چين بوده اســت، ادامه داد: سطح مناسبات تجاري دوكشور، در سال 2015 بهدليلكاهشقيمتنفتوبرخيمسايل ديگــر، حدود 20 درصد كاهش يافت و با تداوم اين روند نزولي، ارزش تجارت ايران و چين در سال 201٦ به رقم 32 ميليارد دالر رسيد.

عسكراوالديگفت:درپنجماههنخست ســال ،2017 ارزش مبادالت تجاري دو كشــور از مرز 15 ميليارد دالر گذشت و پيشبينيها حاكي از آن است كه تا پايان اين ســال، ارقام 40 تا 42 ميليارد دالر در تجارت ايران و چين محقق شود.

رييس اتاق ايران و چين در ادامه خطاب به سفير چين در ايران، به سه چالش تجار ايرانــي در تجارت با چين اشــاره كرد و خواســتار رفع اين چالشها شد. او گفت: اخيرا فعاالن حوزه پتروشيمي در وصول وجوه حاصل از صادرات خود با مشكالتي مواجهشدهاند.همچنينحسابهايبرخي ايرانيان در بانكهاي چيني مسدود شده است. در حاليكه به جاي محدود كردن، شايستهاستمشكلبرطرفشود.تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان ايراني از ديگر خواستههاي عسگراوالدي بود.

او افــزود: بازرگانان ايراني انتظار دارند كه بتوانند ويزاي يك ساله دريافت كنند. دســتكم انتظار اين است كه ويزاي يك ساله براي بازرگاناني كه از سوي اتاق تهران يااتاقمشتركايرانوچينمعرفيميشوند صادر شود.

اسداله عسگراوالدي همچنين به قولي كه به رييسجمهور چين داده است، اشاره كرد و گفت: به ايشان قول دادهام كه حجم تجارت ايران و چين تا پايان برنامه ششم، هر سال، 15 تا 20 درصد افزايش پيدا كند بنابراين كمك كنيد كه به اين رقم دست پيداكنيم.

اجراي پروژههاي مشــترك بزرگ

پانگ سن، ســفير چين در ايران نيز در باب روابط تجاري ايران و چين به ايراد سخن پرداخت. او با اشاره به پيشينه روابط ايران و چين كه به دو هزار سال ميرسد، گفت: حتي در زمان تشديد تحريمها نيز روابط دو كشور در سطح خوبي حفظ شده است. اما پس از اجرايي شدن برجام شرايط بهتريبرايهمكاريايجادشد.بهويژهسفر رييسجمهور چين به ايران در سال٦102 روابط دو كشور را به سطح روابط استراتژيك همهجانبهارتقاداد.

پانگ سن، همچنين به توافقات چين و ايراندرجهتاحيايجادهابريشماشارهكرد و گفت: همكاريهاي دو كشور با چشمانداز خوبي روبهرو اســت. اين روزها پروژههاي مشترك بزرگي در حال اجراست كه شامل ساختوسازها در مسير راهآهن سريعالسير تهران- مشهد و تهران- اصفهان، پااليشگاه آبادان و پروژههــاي ميدان نفتي آزادگان ميشود. همچنين پروژه بزرگ مشترك ايران، چين و توتال فرانســه براي توسعه فاز يازده پارسجنوبي نيز به زودي كليد ميخورد.

اوهمچنينازبرخياقداماتدولتچين جهت تسهيل صدور رواديد خبر داد. پانگ سن در ادامه نسبت به توسعه همكاريها در حوزه گردشگري نيز تاكيد كرد و گفت: پيشبرد اهداف در بخش گردشگري نه تنها بهكوششدولتكهبههمكاريآژانسهاي مسافرتينيزبستگيدارد. نياز به صبر و تحمل پانگ سن همچنين گفت: دولت چين از مدتي پيش يك بانك اين كشور را به ارائه خدماتبرايتجارايرانياختصاصدادهاست وبهرغماعمالبرخيمحدوديتهاعليهاين بانك از سوي دولت آمريكا اما خدماتدهي ايــن بانك به تجار و بازرگانان ايراني ادامه دارد. وي با اشاره به اعمال محدوديتهاي FATF عليه ايــران، افزود: دولتهاي دو كشور ايران و چين تالشهايي براي رفع مشكالت ايجاد شده در نقل و انتقال پولي ميان دو كشور داشتهاند.

ســفير چين در تهران در ادامه به ارائه فاينانس از سوي اگزيمبانك و بانك توسعه مليچينبراياجرايپروژههاياحداثخط ريلي در ايران، اشاره كرد و گفت: درخصوص مسدود شدن برخي از حسابهاي بانكي ايرانيان در چين، مذاكراتي ميان مقامات دو كشوردرحالانجاماستودراينزمينهبايد قدري صبر و تحمل داشت تا اين مشكالت برطرف شود.

سفير چين در ايران همچنين درباره مســاله عدم وصول وجوه فعــاالن حوزه پتروشيميايرانگفت:اينمسالهمربوطبه همكاريبانكهايدوكشوراست.بانكهاي چين تجاري هستند و دولت نميتواند به صورت دستوري با آنها برخورد كند اما راه گشايش فاينانس باز است. همانگونه كه چنديپيشدوبانكچينيتفاهمنامههايي با ايران به امضا رســاندند كه براي برخي پروژهها نظير راهآهن تهران- مشهد اقدام به گشايش فاينانس كنند. پانگ سن ادامه داد:بانكهايچينينسبتبهنقشآفريني در فرآيند توسعه ايران تمايل دارند كه اين تمايلشاملتجارتمحصوالتپتروشيمي ميان دو كشور نيز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.