آمادگي جهت پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز صادركنندگان

Jahan e-Sanat - - News -

آنطور كه مديرعامل صندوق ضمانت صادراتايراناعالمكردهاست،اينصندوق جهت پوشش ريســك نوسانات نرخ ارز صادركنندگان آمادگي دارد.

به گزارش پايگاه اطالعرساني بازارهاي مالي (ايستانيوز)، رييس هياتمديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران و هيات همراه در جلسه كارگروه توسعه صادرات استان اصفهان حضور يافت. در اين جلسه كه با حضور رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، رييس سازمان صنعت معدن و تجارت، نمايندگان اتاق بازرگاني، رييس كميته صادرات اســتان و برخي از صادركنندگان اســتان برگزار شد، در ابتدا استاندار اصفهان ضمن عرض خيرمقدم و تشــكر از مديرعامل صندوق جهت حضور درجلسه، خواستار تسهيل بيشتر در شرايط استفاده صادركنندگان از خدمات صندوق شد. وي همچنين از صادركنندگان استان خواست با استفاده بيشتر از خدمات بيمهاي صندوق با كاهش ريسك خود موجبات توسعه صادرات استان را فراهم آورند. در ادامه مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ضمن تشريح خدمات صندوق، از آمادگي صندوق جهت پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز صادركنندگان، صدور ضمانتنامه گمركي خبــر داد و افزود: اين صندوق آمادگي دارد با تمام توان، خدمات مورد نياز صادركنندگان را در سريعترين زمان ممكن ارائه دهد. همچنين در اين راستا هيچگونه محدوديتي وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.