بازي جديد عراقيها براي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-آنطوركهرييساتحاديهصادركنندگانمحصوالتكشاورزيخبر داد،عراقازهفتهگذشتهوارداتچهارمحصولهندوانه،خربزه،گوجهفرنگيو سيبزميني از ايران را بدون اطالع قبلي ممنوع اعالم كرده است. رضا نوراني خاطرنشانكرد:گمركزرباطيهعراقبدوناينكهازقبلاطالعيهايدادهباشد، واردات هندوانه، خربزه، گوجهفرنگي و سيبزميني ايران را به عراق ممنوع كرده است. اين در حالي است كه برخي صادركنندگان اين چهار محصول يا محصولها را پشت مرز رسانده بودند يا محصول در حال آمادهسازي و ارسال بوده است كه به دليل فسادپذير بودن محصول كشاورزي دچار ضرر و زيان شدهاند.ويبااشارهبهاينكهطبققوانينتجارتبرايممنوعيتوارداتكاالها بايديكماهقبلباتعيينتاريخمحدوديتاعالمشود،تصريحكرد:اينمساله از سوي عراقيها قبال هم تكرار شده است. عراق ثبات و قوانين مشخصي براي وارداتمحصوالتكشاورزيايراننداردوهرزمانكهبخواهد،وارداتراممنوع و سردرگمي را براي صادركنندگان ايجاد ميكند. نوراني به صادركنندگان توصيه كرد: قبل از صادرات هر محصولي به عراق ابتدا از گمركات اين كشور استعالم بگيرند تا از محدوديتها و ممنوعيتها مطلع شوند و دچار خسارت نشوند. وي در مورد علت اين امر براي ممنوعيت چهار محصول هم گفت: گفتهميشودبهدليلتوليدهمينمحصوالتدرعراقوتاميننيازكشورشان مانع از واردات از ايران شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.