فروش نوشابه خارجي قاچاق در بازار

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- به تازگي نوشابهاي در بازار ايران به فروش ميرسد كه مربوط به يكي از برندهاي معتبر است با اين تفاوت كه محصول مربوطه در كشور اماراتمتحده عربي به توليد رســيده و قيمت عرضه آن معادل 1/5 درهم 1500( تومان) است اما در حال حاضر با قيمتي معادل7 هزار تومان در تهران به فروش ميرسد. البته اين كاال نه تنها با قيمتي بيش از5/4 برابر بلكه بدون عالمت استاندارد عرضه ميشود. با توجه به نبود هيچگونه عالمت استاندارد روي قوطي آن به نظر ميرسد كه اين محصول به صورت غيرقانوني به كشور واردميشوددرحاليكهميتواندبرايسالمتمردممضرباشد.بنابراينبهطور قطع ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان،اتاقاصنافوسايردستگاههايذيصالحبايدنسبتبهواردات و عرضه اين محصول در سطح بازار ورود كرده و نسبت به جلوگيري از فروش آن اقدام كنند. الزم به ذكر است، از تبليغات قابل توجه در مورد اين نوشابه شانس برنده شدن يك واحد آپارتمان در شهر دوبي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.