ﺍﻓزﺍﻳش ﻧگﺮﺍﻧي ﻧﺴبﺖ ﺑﻪ ﺍﺷبﺎع ﻋﺮﺿﻪ

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- قيمت نفت روز جمعه تحتتاثير نگرانيهاي مستمر نسبت به مازاد عرضه با وجــود كاهش بزرگتر از حد انتظار ذخايــر نفتخام آمريكا كاهش يافت.

نگرش منفي به معامالت بازار نفت همچنان بر بازار حاكم است.

بازار نفت با افزايش توليد نفت شيل از سوي آمريكا و همچنين دو كشور ليبي و نيجريه تصميم اوپك براي كاهش توليد را تحتالشعاع قرار داده است.

بســياري از تحليلگران ميگويند، اين بــازار با كاهشهــاي پياپي براي سرمايهگذاران ترسناك شده است.

براساس اين گزارش بهاي نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهاني اســت روز جمعه ۰۳ سنت يا ۸۵/۰ درصد كاهش يافت و به۰6/۱۵ دالر در هر بشكه رسيد. نفت وست تگزاس اينترمديت آمريكا۱۳ ســنت يا ۰/64 درصد كاهش يافت و ۸۲/۸4 دالر در هر بشكه معامله شد.

قيمتهاي نفت روز پنجشــنبه به باالترين ركورد در دو ماه و نيم گذشته صعود كرد اما با حدود ۵/۱ درصد كاهش بسته شد و قيمت نفتخام آمريكا در بحبوحه ادامه نگرانيها نسبت به اشباع عرضه به پايين ۰۵ دالر در هر بشــكه سقوط كرد.

تحليلگران گــروه بانكي ANZ در يادداشتي تحقيقاتي به مشتريان خود نوشتند: قيمت نفت نتوانست رشد اخير خود را حفظ كنــد زيرا بازار مضطرب نسبت به كاهش اخير ذخاير، ترديد پيدا كرد.مساله عرضه بر قيمتها سنگيني ميكند زيرا آمار نشــان ميدهد توليد ليبي در ژوئيه بــه باالترين ركورد در سالجاري رسيد.

در ايــن بيــن دونالــد ترامــپ، رييسجمهور آمريــكا، جنگ لفظي عليه كرهشــمالي را روز پنجشــنبه تشديد و اظهار كرد: تهديد قبلي وي مبني بر روبهرو شــدن پيونگيانگ با آتش و خشــم در صورت حمله به آمريكا ممكن است به حد كافي شديد نبوده باشد.

طبق آمار رسمي، ذخاير نفتخام در آمريكا در هفته منتهي به 4 آگوست كه نرخفعاليتپااليشگاههابهباالترينميزان در ۲۱ ســال اخير رسيد به ميزان ۵/6 ميليون بشكه كاهش يافت اما ترديدها نســبت به اينكه آيا نفت بــه اندازهاي مصرف خواهد شد تا اشباع جهاني پايان گيرد همچنان ادامه دارد. افزايش توليد اوپك و آمريكا از سوي ديگر طبق گزارشي كه در سايت رسمي اداره اطالعات انرژي آمريكا منتشر شده است، متوسط توليد روزانه نفت آمريكا در ســال ۷۱۰۲ حدود ۹ ميليون و ۰۵۳ هزار بشكه در روز است كه نسبت به پيشبيني ماه گذشته ۰۲ هزار بشكه رشد نشان ميدهد.

ســازمان اطالعات انرژي آمريكا اعالم كرد، توليد نفت اين كشور طي دو سال آينده به ۰۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و توليد نفت اوپك به تقريبا ۳۳ ميليون بشــكه در روز خواهد رسيد.

همچنين ميانگين توليد نفت اياالت متحده در ســال ‪۹ ۸۱۰۲،‬ ميليون و ۰۱۹ هزار بشكه خواهد بود كه اين رقم در مقايسه با برآورد قبلي اين سازمان موسوم به «چشمانداز ميانمدت انرژي آمريكا»، ۰۱ هزار بشكه در روز افزايش نشان ميدهد.

توليد نفت آمريكا در ماه گذشــته ميالدي با بيش از يك درصد رشــد در مقايسه با ماه قبل از آن به ۹ ميليون و ۰۳4 هزار بشكه در روز رسيد كه اين رقم براي ماه قبل از آن ۹ ميليون و ۰۲۳ هزار بشكه ثبت شده است.

سازمان اطالعات انرژي آمريكا توليد نفت اوپك را در سال ‪۲۳ ۷۱۰۲،‬ ميليون و ۰۳۵ هزار بشــكه در روز و اين رقم را براي ســال ۸۱۰۲ روزانه ۲۳ ميليون و ۰6۹ هزار بشكه برآورد كرده است.

در همين حال افزايش توليد نفتخام سبك ليبي، نيجريه و آمريكا در ماه ژوئيه ميتواند به فشار بر قيمتهاي نفتخام سبك و متوسط بينجامد.

به گزارش نشريه پالتس، توليد روزانه نفت ليبي در ماه گذشته با ۹۱ درصد افزايش نسبت به ماه ژوئن به يك ميليون و ۰۱ هزار بشكه رسيد.توليد روزانه نفت نيجريه نيز با شش درصد افزايش به يك ميليون و ۰66 هزار بشكه رسيد.

اين دو عضو اوپك از توافق كاهش توليد نفت اوپك كه از ابتداي سالجاري اجرا ميشود، معاف شدهاند.

اين گزارش ميافزايد كه توليد روزانه نفت آمريكا نيز طي ماه ژوئيه نسبت به ماه ژوئن يك درصد افزايش يافت و به ۹ ميليون و ۰۳4 هزار بشكه رسيد.

ايــن افزايشهــا در پــي توافــق توليدكنندگان عضو سازمان كشورهاي صادركنندهنفت(اوپك)وتوليدكنندگان غيرعضو در مورد كاهش توليد نفتخام اتفاق افتاده است كه عرضه نفت متوسط و سنگين را محدود كرده است.

در نتيجه طي چند ماه گذشته برتري نفتخام ســبك شــيرين بر نفتخام متوسط و سنگين در بسياري از مناطق در سراسر جهان كاهش يافته است.

متوسط توليد روزانه نفت اوپك در ماه ژوئيه ۲۳ ميليون و ۰۳۹ هزار بشكه بود.اين رقم در ماه قبل آن ۲۳ ميليون و ۰۱6 هزار بشكه بود.

عربستانسعوديبهعنوانبزرگترين توليدكننده اوپك طي ماه ژوئيه روزانه ۰۱ ميليون و۰۰۲ هزار بشكه نفت توليد كرد كه نسبت به ماه قبل آن تقريبا ثابت باقي مانده است.

ادارهاطالعاتانرژيآمريكاپيشبيني ميكند توليد روزانه اوپك در سالجاري ۲۳ ميليــون و ۰۳۵ هزار بشــكه و در ســال آينده ۲۳ ميليــون و ۰6۹ هزار بشكه باشد.

طبق اين گزارش، قيمت نفتخام برنت در ســال ۷۱۰۲ به طور متوسط ۰۵ دالر و ۱۷ سنت در هر بشكه و در سال ۸۱۰۲ به طور متوسط ۱۵ دالر و ۸۵ سنت خواهد بود. پيشبينيرشدتقاضا در همين حال بر اســاس گزارش رويتــرز، گزارش ماهانه اوپك كه روز پنجشنبه منتشر شد و افزايش توليد اين ســازمان در ماه گذشته را نشان داد در ايــن ترديدها موثر بود. با اين همه اوپك دورنماي مورد پيشبيني بــراي تقاضا در ســال ۸۱۰۲ را ارتقا داد.اين سازمان اعالم كرد توليد نفت به ميزان ۳۷۱ هزار بشــكه در روز در ژوئيه افزايش يافته و به ۷۸/۲۳ ميليون بشــكه در روز رســيده است.افزايش توليــد نيجريه و ليبي تالشهاي اين ســازمان براي محدود كردن توليد را پيچيده كرده است.

اوپك و ۰۱ توليدكننــده خارج از اين ســازمان از جمله روســيه، اواخر سال گذشته براي محدود كردن توليد به ميزان حدود ۸/۱ ميليون بشكه در روز نســبت به سطح توليد اكتبر سال 6۱۰۲ موافقت كردند اما اين توافق كه تا ماه مي تمديد شده است، موفق نشده تاثير قابل توجهي در حمايت از قيمتها داشته باشد.

طبق اعالم اوپك، هدف از اين توافق كاهش ســطح ذخاير جهانــي بوده و كاهــش ذخاير نفــت در اقتصادهاي توسعهيافته در ژوئن و كاهش۷۸ ميليون بشكهاي ذخاير اقتصادهاي توسعه يافته در مقايسه با متوسط پنجساله از زمان آغاز اجراي توافق در ژانويه، نشان ميدهد كه اين توافق موثر واقع شــده اســت. احتمال كاهش بيشتر ذخاير نفتخام آمريكا نيز با توجه به نرخ باالي فعاليت پااليشگاههاي اين كشور وجود دارد.

اوپك پيشبينيهــاي خود براي رشــد تقاضاي جهاني براي نفت در ســال ۷۱۰۲ و ۸۱۰۲ را افزايش داد و اعالم كرد ميزان مصرف سال آينده ۸۲/۱ ميليون بشــكه در روز رشــد خواهد كرد.

اما اين گزارش نشــان داد كه توليد نفت اوپك كه متشــكل از 4۱ كشور عضو اســت در ژوييه باالتر از تقاضاي پيشبيني شده بود.

اوپك به اســتناد آمار منابع ثانويه، اعالم كرد توليد نفت اين سازمان ۳۷۱ هزار بشكه در روز در ژوييه نسبت به ماه پيــش از آن افزايش يافته و به ۷۸/۲۳ ميليون بشكه در روز رسيده است كه به دليل توليد باالتر از سوي ليبي، نيجريه و عربستان سعودي بوده است.

طبق محاسبات رويترز، اين آمار به معناي آن اســت كه پايبندي اوپك به توافق كاهش توليد در ژوييه 6۸ درصد بوده كه در مقايسه با 6۹ درصد پايبندي گزارش شده در ژوئن كاهش داشته اما از نظر استانداردهاي اوپك همچنان باال محسوب ميشود.

توليد نفت خارج از اوپك نيز رشــد كرد اما به سرعت رشد توليد اين سازمان نبوده است.

طبق برآورد اوپك، عرضه از ســوي كشــورهاي غيراوپك در ســال آينده به ميزان ۱/۰۱ ميليون بشــكه در روز افزايش پيدا ميكند كه ۰4 هزار بشكه در روز كمتــر از پيشبيني قبلي اين سازمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.