توقف صادرات ميعانات گازي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نفت در تشريح برنامههاي پااليشگاهســازي ايران در دولت دوازدهم گفت: هماكنون تكميل ساخت و بهرهبرداري از فازهاي ۲ و ۳ پااليشگاه ستاره خليجفارس به عنوان اولويتدارترين برنامه پااليشي وزارت نفت در حال انجام است.

بيژن زنگنه، وزير پيشــنهادي دولت دوازدهم با اشاره به افزايش ۰6۳ هزار بشكهاي ظرفيت پااليش ميعانات گازي ايران و افزايش 6۳ ميليون ليتري توليد بنزين يورو 4 كشور با راهاندازي كامل پااليشگاه ستاره خليجفارس تصريح كرد: عالوه بر اين هماكنون قرارداد تامين منابع مالي پااليشگاه ۰۸4 هزار بشكهاي سيراف نيز با كرهجنوبي امضا شده و امكان بهرهبرداري از اين طرح عظيم پااليش ميعانات گازي در دولت دوازدهم وجود دارد.

اينعضوكابينهدولتيازدهمهمچنينازبرنامهساختپااليشگاهنفتسنگين ۰۰۳ هزار بشكهاي بهمن گنوي جاسك و پااليشگاه نفت ۰۵۱ هزار بشكهاي آناهيتاي كرمانشاه به عنوان ديگر برنامههاي افزايش ظرفيت پااليش نفت ايران ياد كرد و افزود: در كنار احداث پااليشگاههاي جديد، اجراي طرحهاي توسعه، بهينهسازي و بهبود كيفيت در پااليشگاههاي موجود نفت كشور هم در دستور كار است.وي با اشاره به امضاي قراردادها و موافقتنامههايي براي توسعه، نوسازي و بهينهسازي پااليشگاههاي نفت اصفهان، تبريز و بندرعباس با شركتهايي از ژاپن و كرهجنوبي تاكيد كرد: عالوه بر اين اجراي قرارداد طرح توسعه و نوسازي پااليشگاه نفت آبادان با ارزش حدود ۵/۲ ميليارد يورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است.

به گزارش انرژی امروز، زنگنه با بيان اينكه ظرفيت پااليش نفت و ميعانات گازي ايران با تكميل و بهرهبرداري طرحهاي موجود در دولت دوازدهم دستكم يك ميليون بشكه در روز افزايش مييابد، يادآور شد: با تكميل طرحهاي موجود پااليشگاهيبهويژهستارهخليجفارسوسيرافعمالپيشبينيشدهتمامميعانات گازي توليدي در داخل كشور فرآورش و صادرات ميعانات گازي متوقف شود.

وزير پيشنهادي دولت دوازدهم همچنين از كاهش سهم توليد نفت كوره از بيش از ۰۳ درصد فعلي به كمتر از ۰۱ درصد به عنوان برنامهاي استراتژيك ياد كرد و افزود: با افزايش ظرفيت پااليش نفت ايران به ۷/۲ تا ۳ ميليون بشكه در دولت دوازدهم عمال ايران يكي از بزرگترين ظرفيتهاي پااليش نفت در بين اعضاي اوپك را در اختيار خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.