توافق ايران و آلمان براي ليسانس توليد پروپيلن

Jahan e-Sanat - - News -

توافقنامه همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با شركت ايرليكوئيد براي ايجاد ليسانس مشترك فرآيند توليد پروپيلن از متانول و مهندســي پايــه واحد ۰۰۵ هزار تن MTP امضا شد.

به گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي، توافقنامه همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با شركت ايرليكوئيد براي ايجاد ليسانس مشترك فرآيند توليد پروپيلن از متانول و مهندسي پايه واحد ۰۰۵ هزار تن ‪۸۱ ،MTP‬ مردادماه در حضور مرضيه شاهدايي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مديران ارشد اين شركت، بهامضاياسماعيلقنبري،مديرعاملشركتپژوهشوفناوريپتروشيمي و هلموت ماشكه، مديرعامل اجرايي شركت ايرليكوئيد، رسيد.

اسماعيل قنبري، مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، چندي پيش با اشــاره به گفتوگوها با طرفهاي خارجي براي انتقال فناوريهاي حوزه پتروشــيمي به شرط بوميســازي گفت: با شركت ايرليكوئيد فرانســه مذاكراتي براي مشاركت در ساخت واحد ۰۰۵ هزار تني پروپيلن از متانول آغاز كردهايم.

وي با اشــاره به اينكه شــركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مدلي جديد بــراي تعامالت داخلي و خارجي را طراحي كرده اســت، افزود: خريد فناوري از كشــورهاي خارجي همواره با انتقال فناوري و به شرط بوميسازي خواهد بود.

قنبري ادامه داد: با اجراي اين مدل شــاهد انتقال فناوري به كشور، فرار از خامفروشي، اشــتغالزايي، اتصال صنايع باالدست، مياندست و پاييندست صنعت پتروشيمي و ايجاد ارزشافزوده در زنجيره پتروشيمي براي كشور خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.