اروپا به دنبال جايگزيني گاز گرانقيمت آمريکا

Jahan e-Sanat - - News -

مقامات آلماني در حوزه انرژي اعالم كردند، اتحاديه اروپا بايد به دنبال پيدا كردن جايگزين گاز گرانقيمت آمريكا براي خود باشد.

به گزارش راشاتودي، مديرعامل شركت صاحبنام «يونيپر» آلمان كه در حوزه انرژي فعاليت دارد، گفت: در حاليكه آمريكا با گاز LNG خود سعي دارد به اتحاديه اروپا فشار بياورد اما اين اتحاديه بايد بهدنبال پيدا كردن جايگزين باشد.

مديرعامل اين شركت بزرگ آلماني گفت: علت اصلي تحريم روسيه از سوي آمريكا اين است كه اين كشور ميخواهد در بازارهاي انرژي مسلط شود.شركت «يونيپر» جزو پنج شركت بزرگ انرژي در اروپا است كه در پروژه توسعه خط لوله «نورد استريم ۲» از روسيه به آلمان سرمايهگذاري كرده اســت. در پروژه «نورد استريم ۲» قرار است ظرفيت فعلي انتقال گاز طبيعي روسيه به آلمان از ۵۵ ميليارد مترمكعب در سال به دو برابر افزايش پيدا كند.

دونالد ترامپ هفته گذشته تحريمهاي جديدي را عليه روسيه تصويب كرد و مقامات آلماني اعالم كردند در صورتي كه تحريمهاي جديد به منافع شركتهاي اروپايي آسيب وارد كند، مقابله به مثل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.