تهران فدای بلندپروازیهای قالیباف

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

امیرحسین میراسماعیلی- بــا انتخاب محمدعلــی نجفی به عنوان شــهردار جدید تهران، امپراتوری محمدباقر قالیباف سرانجام پس از ۲۱ ســال پایان یافــت و حاال فرصت مناسبی اســت تا نگاهی به عملکرد و آثار به جــا مانده از مدیریت طوالنــی او بر پایتخت ایران داشــته باشیم. غیر از رسانههای وابسته به شهرداری تهران و نهادهای خاص، رویکرد تمام رسانههای مســتقل و آزاد در سالهای اخیر نگاهی انتقادی و پرسشــگر از قالیباف بوده است؛ سواالتی که هر بار از سوی سردار مشــهدی بیپاســخ مانده و هیــچ دادگاه و محکمهای نیز در تمام این ســالها او را برای پاسخگویی به این شبهات دعوت نکرده است. استخدامهای بیضابطه در شهرداری و مترو، تراکمفروشــیهای غیرقانونــی، بدهی چند هــزار میلیاردی، نابودی بســیاری از باغات و فضاهای ســبز، فاجعه پالســکو و همچنین پرونده معروف امالک نجومی از برجستهترین نقاط ضعف عملکرد کاندیدای دائم انتخابات ریاســت جمهوری اســت و او در شــرایطی صندلــی مدیریت خود در خیابان بهشــت را واگذار کرده که دقیقا مشــخص نیست مردم پایتخت با چه هزینهای باید تاوان اشتباهات و تخلفاتش را بدهند و اصال آیا تهران میتواند مجددا به شهری مطلوب برای زندگی تبدیل شود؟ بسیاری از منتقدان شهردار سابق تهران معتقدند او در تمام این سالها از منصبش به عنوان پلی برای رسیدن به ریاست جمهوری استفاده کرده و ســه بار کاندیداتوریاش در سالهای ‪۲۹ 4۸،‬ و ۶۹ نیز موید میل عجیبش برای رسیدن به قدرتی بیشتر است. برای نمونه در طول مذاکرات فشرده محمدجواد ظریف و تیمش با شــش قدرت دنیــا که در نهایت به توافق برجام ختم شد، بسیاری از بیلبوردهای شهرداری تهران به تخریب تیم مذاکرهکننده اختصاص یافت تا افکار عمومی را نســبت به حسن روحانی و دولتش ناامید کند.

سهشنبهشــب هفته گذشــته و در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، تریبونی یکطرفه به قالیباف داده شد تا بتواند از عملکرد ۲۱ سالهاش دفاع کند اما در میان دفاعیات او هم برخی صحبتهای متناقض و نگرانکننده بیان شد تا بیشتر برای آینده شهر تهران نگران باشیم. او پس از تعریف و تمجید از عملکردش در مدیریت مترو تهران گفت: «مجموع بدهی شهرداری ۵۱ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان است که تمام این مبلغ را به اشخاص و شرکتهای غیردولتی بدهکاریم. هیچگونه بدهیای بــه دولت نداریم و ۹۱ هزار میلیارد تومــان نیز از دولت طلب داریم که اگر این پول به حســاب شهرداری واریز شود، آنگاه تقریبا چهار هزار میلیارد تومان به سرمایههای شهرداری اضافه خواهد شد.» او در حالی از طلب ۹۱ هزار میلیــارد تومانی از دولت میگوید که وزارت امور اقتصادی و دارایی رسما اعالم کرده که نهتنها دولت به شهرداری تهران بدهی ندارد بلکه۰۳۲۳ میلیارد تومان هم از شهرداری طلبکار است. ســخنان محمدمهدی تندگویان، نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قبلی را هم بشنوید: «این یک واقعیت است که شهرداری تهران پروژههایی نیمهکاره دارد که باید تکمیل شود. بر همین اساس اعالم میکنم مجموع بدهی شهرداری تهران با جمع پروژههای باقیمانده بیش از ۵4 هزار میلیارد تومان است!» حــال با این اوصاف که دولت خودش را بدهکار نمیداند و عضو شــورای شهر نیز بدهی واقعی شهرداری را ۵4 هزار میلیارد تومان اعالم کرده، شهردار بعدی چگونه میتواند این میزان بدهی را پرداخت کند؟

او در ادامه آن برنامه و در پاسخ به سوال مجری درباره ماجرای امالک نجومی تصریح کرد: «کل امالکی که شهرداری تهران در ۲۱ سال گذشته بر اساس مصوبه شورای شهر فروخته، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است اما در این مدت ۲۲ هزار میلیارد تومان امالک برای شهرداری خریداری شده اســت.» با فرض صحت ادعای محمدباقر قالیباف و افزایش داراییهای شهرداری، ربط این ماجــرا با تخلف بیش از دو هزار میلیارد تومانی شــهرداری در تخفیفهای نجومی به اعضای شورای شهر و افرادی خاص چیست و چرا قالیباف هیچ اشارهای به نتیجه تحقیقات قوه قضاییه و اثبات تخلفاتش نکرد؟ پروندهای که توسط یاشار ســلطانی و با همکاری احمد حکیمیپور افشا شد و به زندانی شدن یاشار سلطانی انجامید اما پس از گذشت ماهها و با دعوت قالیباف از احمد توکلی برای بررسی دقیق پرونده، مشخص شد تخلفات بیشــماری رخ داده و توکلی با وجود رفاقت دیرینهاش با قالیباف، چند روز قبل هم برای دفاع از یاشار سلطانی و اثبات بیگناهیاش در دادگاه حاضر شد.

امالک نجومی و انکار همیشــگی قالیباف

سال گذشــته بود که سایت معمارینیوز به مدیرمســوولی یاشار سلطانی، متن نامه سازمان بازرســی کل کشور را منتشر کرد که در آن نام و میزان تخفیف ارائهشده توسط شهرداری تهران به دهها نفر و چندین تعاونی خاص افشا شد. تخلفات منتشرشده شامل واگذاری و فروش امالک و اراضی باکاربریمسکونی،تجاری،اداریوخدماتیبابیش از صــد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی بوده است. در این افشاگری همچنین تاکید شد که در نتیجه اعمال تخفیفهای۰۵ درصدیوارزیابیغیرواقعیامالک برای واگذاری به افرادی خارج از شهرداری به قیمت میانگینهرمترمربعدومیلیونتومان،بیشازدوهزار و۰۰۲ میلیارد تومان از اموال عمومی مردم به حراج گذاشته شده است.

بد نیست صحبتهای شهردار جدید تهران را نیز مدنظر قرار دهیم. محمدعلی نجفی میگوید: «هیچ یکپارچگی اطالعاتی در شهرداری تهران وجود ندارد و رقم مطالبات شهرداری به ویژه در حوزه وصول چکها مشــخص نیست و از آشفتگی بســیاری برخوردار است. همچنین وزارت امــور اقتصادی و دارایــی عقیده دارد که دولت بیش از ســه هزار میلیارد تومان از شهرداری طلبکار است. امروز شهرداری تهران در حالی یک انتشــارات بزرگ به راه انداخته که انتشــاراتهای داخلی رو به ورشکستگی هستند. در کجای دنیا شهرداری یک روزنامه سراسری کامال سیاسی دارد؟ البته این گفته من به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل خواهم کرد اما مقرر اســت که ما به شــهر خدمت کنیم نه اینکه مردم خدمتگزار ما باشــند. مدیریت ۲۱ سال گذشته را قطعا درست نمیدانم چرا که آمرانه بوده و از اشکاالت اساسی برخوردار است. آوردن مدیران از بیرون مجموعه شــهرداری تهران آن هم تنها از یک یا دو دستگاه کار درستی نبوده و رویکردهای انسانی در مدیریت قالیباف به هیچ عنوان مورد قبول نبوده و شهر ما انسانمحور نیست.»

تراکمفروشیتهرانرابهشهریسنگین تبدیل کرد

تراکمفروشیهای عجیب جناب شهردار نیز یکی از حاشیههای پررنگ پرونده او بوده است و در چند ســال اخیر کار به جایی رسید که در کمتر کوچههای تنگ و باریکی شاهد برجهای بیش از شش طبقه نباشیم. شهرداری که با شعار مدرن کردن زندگی مردم پا پیش گذاشت اما حاال خروجیاش غیب شدن آسمان برای بسیاری از تهرانیها ست. حسن روحانی، رییسجمهور ایران سال قبل در همایشی با همین عنوان و در انتقاد مستقیم از شــیوه مدیریتی قالیباف گفته بود: «درآمدهای شهری ما اگر خدای ناکرده از منابع نادرست تامین شود و بنا باشد تا یک شهردار با فروختن فضاهای عمومی متعلق به مردم درآمد کســب کند، از لحاظ قانونی، فرهنگی و دینی مرتکب تخلفی نابخشودنی شده و حتما باید با او برخورد شــود. هدیه دادن تراکمی عظیم به سرمایهداری که میتواند همه خانههای یک محله را تحت تاثیر قرار دهد و تماشای آسمان را برای هزاران نفر سخت کند، آیا صحیح است؟ باغات شهر را نابود میکنند و به جایش برجهایی بیقواره میسازند و سپس چند نهال درخت میکارند تا کارشان را توجیه کنند. آیا این اتفاق به نفع مردم است؟ بدترین درآمد برای شهرداری، فروختن حقوق مردم و نابودی فضای سالم شهرهاست. همانطور که حق نداریم تا ساختمانهای قدیمی و متعلق به میراث فرهنگی را ویران کنیم، حق قطع درختان را نداریم و شهرداران به جای کسب درآمد نامشروع به فکر درآمدی سالم باشند.» استخدامهای بیضابطه و غیرقانونی محمدعلی نجفی در برابر چندهزار استخدام غیرقانونی در شهرداری تهران چگونه تصمیم خواهــد گرفــت؟ تخلفی عظیم که توســط رحمتاهلل حافظی، عضو شــورای شهر تهران افشا شــد: «سازمان بازرســی کل کشور در گزارش ۳۹ صفحهای خود در مورد شــرکت بهرهبرداری مترو تهران نسبت به جذب ۰۰۲4 نفر نیروی مازاد طی سالهای ۱۹ و ۲۹ اعالم تخلف کرده است. پرسنلی که تعداد آنها ۲۸ درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه کاری آنهــا از حدود چهــار میلیارد تومان در سال ۰۹ به حدود ۵۱ میلیارد تومان در سال ۲۹رســیده، یعنی معادل ۵7۲ درصد افزایش یافته و سرانه حقوق پرسنل این شرکت وابسته به مترو تهران نیز بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان اســت. ۰۰4 نفر از پرسنل جذب شده توسط این شرکت باالی ۰4 سال سن دارند که مدرک تحصیلــی ۰۵ درصد این افراد زیر دیپلم بوده و ۰۳ درصد افراد زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند. نکته مهم دیگر هم اینکه ۰۰۳ نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری مترو منتسب به افرادی خاص هســتند که در گزارش سازمان بازرســی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.» حافظی در آن جلسه شورای شهر و در مجادله کالمی با رییس شورا که مثل همیشه از قالیباف دفاع میکرد، از چندین مداح و مقامات لشکری و کشوری نیز نام میبرد که توانستهاند اقوام و آشنایان خود را بدون طی پروسه رسمی در مترو تهران استخدام کنند.

ولیاهلل شجاعپوریان دیگر عضو شورای شهر تهران هم درباره همین موضوع میگوید: «آقای قالیباف ۲۱ سال مدیریت شهری تهران را در اختیار داشــته و با یک بررسی ساده متوجه میشویم که در طول این سالها تعداد پرسنل شــهرداری از زیر ۵۲ هزار نفر در سال ۲۸ به باالی ۵۶ هزار نفر در ســال ۶۹ رسیده است یعنی حداقل ۰4 هزار نفر در طول این ۳۱ سال جذب شدهاند اما جز دو مورد آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیــت نیروهای داخلی، هیچ مکانیسم شفاف و آزمونی برای جذب نیروهای جدید در شهرداری تهران تعریف نشده است. بخش زیــادی از این ۰4 هزار نفر با توصیه و سفارش و بدون ضابطه جذب شهرداری شدهاند و متاسفانه روال اداری شهرداری بیش از آنکه منطبق بر اصول شایستهســاالری و تخصص باشد، منطبق بر روابط بوده است. شهردار بعدی تهران شرایط سختی را پیشرو دارد و واقعیت آن است که شهرداری تهران با انبوه مطالبات و دیــون و پروژههای نیمــهکاره و معضالت متعددی روبــهرو خواهد بود. بخش زیادی از بودجه شــهرداری صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزد پرسنل میشود و بسیاری از شرکتها و موسسات اقماری شهرداری بدون هیچ سازوکار روشــنی در حوزههای مختلف مشغول به فعالیت هستند.»

در اتفاقی غمانگیز ویرانی پالسکو نیز گوشهای دیگر از کیفیت مدیریت جهادی آقای شهردار هویدا شد. اینکه کوچکترین نظارتی از سوی شهرداری روی ساختمانی تجاری با قدمت بیش از ۰۵ سال وجود نداشت و همین نکته موجب آتش گرفتن و در نهایت کشــته شدن ۲۲ نفر از هموطنانمان شــد. همچنین امکانات بسیار ابتدایی ســازمان آتشنشانی تهران هم ضعف دیگری از مدیران شــهرداری تهران را آشکار کرد، مخصوصا آنجایی که یکی از اعضای شورای تهــران اعالم کرد کــه در صورت تجهیز تمام آتشنشانان به یک بیسیم ساده میشد قبل از فروپاشی پالسکو آنان را باخبر کرد تا از آن خارج شوند. در گزارش کمیته مستقل بررسی دلیل وقوع پالسکو، بیشترین تقصیر متوجه شهرداری تهران شد و قالیباف نیز خود در مصاحبهای اعالم کرد که سازمان تحت مدیریتش بارها به مالک ایــن مجتمع اخطارهای الزم را داده و به دلیل اینکه عالقهای به بیکار شدن چندصد نفرشاغل پالسکو را نداشته، از پلمب کردنش جلوگیری کرده است! حال سوال این است که چه زمانی باید به این اقرار او در تمکین نکردن از قانون که نتیجهاش کشته شدن ۶۱ آتشنشان و ۶ شهروند بود، توجه شود و او برابر قانون محاکمه شود.

در نهایت دوران حکمرانی محمدباقر قالیباف در پایتخت 4۱ میلیونی ایران به پایان رسید اما با این آثار بهجا مانده از او چه باید کرد؟ شهری که مردمانش در میان هجمهای عجیب از دود و آهن به زندگی ادامه میدهند و در انتظار یک منجی برای رهایی از این وضعیت هســتند. امیدواریم محمدعلی نجفی دیگر برنامهای برای حمالت گازانبری به دستفروشهای بیپناه نداشته باشد و با همکاری و تعامل با دولت بتواند شغلی مناسب و دائمی برای آنها مهیا کند. امیدواریم توسعه شهر تهران زین پس انسانمحور باشد و قشر ضعیف جامعه دیگــر زیر چرخهای برنامههای مدرنیزه کردن تهران له نشــوند. امیدواریم عقالنیت و انساندوستی ســرلوحه برنامههای محمدعلی نجفی و شورای شهر جدید قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.