شیوع سرطان سر و گردن در افراد الکلی بیشتر است

Jahan e-Sanat - - News -

متخصــص پرتودرمانی و آنکولوژی با اشــاره به اینکه سیگار و الکل تاثیر بسیار زیادی در بروز سرطانهای محدوده سر و گــردن دارد، به ایلنا گفت: در صورتی که سرطان به موقع تشخیص داده شود، تا ۰۹ درصد قابل درمان است.

رضا خدابخشــی در این زمینه عنوان کــرد: جدیدترین دســتاوردهای علمی و درمانــی در حــوزه پرتودرمانی در این کارگاه ارائه میشود و نحوه تعیین تومور و نقاطی که تومور نفوذ کرده روی نرمافزار طراحی و نحوه درمان روی سیتیاسکن سهبعدیسازی شده و با روش شبیهسازی میزان اشــعهای که باید به بافت برســد، مشخص میشود.

وی بیان کرد: پرتودرمانی به روشهای مختلفی انجام میشود که رایجترین آن درمان ســهبعدی هدفمند است. درمان دیگر، پرتودرمانی با شــدت تعدیل یافته بوده و به دلیل اینکه زمانبر است و با اتالف وقت مواجه میشویم، اصوال چندان مورد استقبال قرار نمیگیرد.

مسوول بخش پرتودرمانی بیمارستان بوعلیتهرانگفت:هزینهپرتودرمانیدرمراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی و نیمهدولتی بســیار اندک بوده ولی در بخش خصوصی ممکن است گزاف باشد که بیماران دارای بیمه تکمیلی میتوانند بخشی از هزینههای خود را با آن جبران کنند.

خدابخشــی عنوان کرد: شــایعترین سرطانهای سر و گردن، سرطان حنجره، تیروئید، ســرطان ناز و فارنکس و فضای خلف حلق و بینی بوده و نوع سلولهای سرطان معموال سنگفرشی مطبق است. در این ســرطانها معمــوال پرتودرمانی همزمان با شیمیدرمانی پاسخی معادل جراحی میدهد و در صورتی که سرطان به موقع تشخیص داده شود، تا ۰۹ درصد قابل درمان است. البته آلودگی هوا نیز در بروز این بیماری میتواند نقش ایفا کند و این مســاله در میان افرادی که استعمال دخانیات و مصرف الکل دارند، بیشتر است. وی با اشاره به اینکه عفونتهای ویروسی میتواند در شیوع این بیماریها تاثیر داشته باشد، خاطرنشــان کرد: استفاده از مواد لبنی، میوه، سبزیجات تازه، ورزش و تناسب اندام همچنین پرهیز از استعمال سیگار در پیشگیری و کاهش موارد سرطانهای سر و گردن بسیار تاثیرگذار است.

واکنش انجمن ســکته مغزی به تبلیغ درمان سکته مغزی حاد با زالو

رییس انجمن ســکته مغزی ایران در بیانیهای نســبت به تبلیغ درمان سکته مغزی با زالو که مدتی اســت از تلویزیون پخش میشود، واکنش نشان داد.

به نقل از معاونت درمان وزارت بهداشت، در بیانیه بابک زمانی آمده اســت: «اخیرا خبر و تفصیالتی در مورد استفاده از زالو در درمان سکته مغزی حاد به شکلی وسیع از سیما پخش شده است. تبلیغ این روش ثابت نشده، قبل از هر نوع مطالعه سالمت و تاثیر، آن هم با این وسعت در تضاد کامل با سیاستهای اعالمشده وزارت بهداشت اســت و تالشهای شبانهروزی همکاران پزشــک و نورولوژیستها و برنامهریزان و مدیران وزارت بهداشت را نقض میکند. این تبلیغ تاثیری هولناک بر سطح آگاهی عمومــی و درمان ســکته مغزی خواهد گذاشت.

انجمن سکته مغزی ایران ضمن اعتراض به این مســاله و تبلیغ وسیعی که معلوم نیست با چه هدفی صورت گرفته، خواهان آن است مواردی که ادعا میشود درمان شــدهاند، مورد بررســی قرار گیرند و در صورت عدم دریافت درمان اســتاندارد با پزشــک معالج آنها برخورد الزم صورت پذیرد. همچنین امکانــات برای تحقیق در ایــن زمینه یا تولید زالو به درمانهای اســتاندارد سکته مغزی اختصاص یابد و به همان میزان زمان کافی برای رد ادعای یادشــده در اختیار انجمن سکته مغزی ایران قرار گیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.