امکانات درمانی در بسیاری از نقاط کشور با استانداردهای الزم فاصله دارند

Jahan e-Sanat - - News - تلخند

ایلنا- معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به کمبود امکانات درمانی در برخی نقاط کشور گفت: در بسیاری از نقاط کشور با استانداردهای الزم فاصله داریم.چندی پیش در شبکههای مجازی خبر فوت دو کودک در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان چابهار به دلیل کمبود امکانات منتشر شد که معاون وزارت بهداشت و درمان درباره کمبود امکانات درمانی در این شهرستان گفت: متاسفانهباوجودهمهامکاناتیکهدراختیارمنطقهسیستانوبلوچستانقرار داده شده اما همچنان نهتنها در این منطقه بلکه در بسیاری از نقاط کشور با استانداردهای الزم فاصله داریم.محمد آقاجانی با بیان اینکه تجهیزات بسیار زیادی برای منطقه سیستانوبلوچستان مهیا شده است، گفت: متخصصان متعددیبهمنطقهسیستانوبلوچستانازجملهشهرستانچابهاراعزامشدهاند و رسیدگیهای خوبی در دولت یازدهم به این منطقه محروم شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود همه امکاناتی که در اختیار این منطقه قرار داده شده اما همچنان نهتنها در این منطقه بلکه در بســیاری از نقاط کشور با استانداردهای الزم فاصله داریم. البته بیمارستان چابهار در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و خدمات ارزشمندی را ارائه میدهد.آقاجانی با اشاره به بازسازی تختهای فرسوده بیمارستانی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر هزار نفر ۱/۵ تخت بیمارستانی موجود است و حدود ۰۸ هزار تخت بیمارستانی باید به این تعداد افزوده شود. همچنین با کمبود نیروی انسانی (پزشک و پرستار) مواجه هستیم و این مشکل در سراسر کشور وجود دارد.

او تاکید کرد: با اجرای طرح تحول سالمت در طول دولت یازدهم بخش عمدهای از این مشکالت حل شده است اما به معنای این نیست که میتوانیم خدمات را در حد استاندارد ارائه کنیم چراکه زیرساختها به این اندازه نیست و منابع موجود هم به ما اجازه حل همه مشکالت را نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.