داورزنیروسایلنتکنمصطفی

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحســین میراسماعیلی- زندگی همچنان ســخت میگذرد مصطفیجان. 4۲ میلیون رای به روحانی دادهایم که همچنان 7 صبح از خواب بیدار شــویم؟ 4۲ میلیون رای دادهایم تا کسی نباشد برایمان لوبیاپلو درست کند؟4۲ میلیون رای دادهایم تا پدرام در کافهاش یکلیوانچایرا۲۱ هزارتومانحسابکند؟4۲ میلیون رای دادهایم تا هیچ زنی در کابینه نباشد؟ 4۲ میلیون رای دادهایم تا نماینده مجلس برود روی مانیتور و با موگرینی سلفی بگیرد؟4۲ میلیون رای دادهایم تا مداحان عزیز به اتهام جاسوسی دستگیر شوند مصطفی؟

اینجاییکهماهستیمآنقدردغدغههایگوناگونیبرایمردموجودداردکه هرروزشاهدتولیدمثلهشتگهاییمختلفهستیموهیچکسبیکارنیست مصطفیجان.مثالهمیندیروزوبهطورهمزمان،یکیبرایکمشدنشهریه دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد هشتگ میزد، دیگری برای حضور زنان در کابینه، آن یکی در اعتراض به محرومیت شجاعی و حاجصفی و این یکی نیز درباره رفع برخی محدودیتها و باز شدن درهای بسته. میبینی چقدر فضا متنوع است و مسووالن مملکت تا چه حد در راستای اشتغال و سرگرمی ما میکوشند؟ همین که توئیتر را باز میکنی، فوجفوج مردم به سویت میآیند و تقاضای همراهی با هشتگ مورد نظرشان را دارند.

اگر به زودی قصد بازگشت از آن جزیره خرابشده را داری، در راهت به دفتر معاون وزیر ورزش سری بزن و از محمدرضا داورزنی بپرس چه خبر از سامانه۰۹۰۳ واسپانسریتیمهایپرطرفدار؟بگومصاحبهاتدربارهحاجصفی و شجاعی را خواندیم و انشاءاهلل که مورد قبول درگاه دیگر مسووالن قرار گیرد اما به این هم فکر کن که روزی باید در مقابل همین مردم حساب پس بدهی دکترجان. راستی شنیدهای که پیاز ارزان شده مصطفی؟ بیشتر بخور که برای تقویت بنیهات خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.