ساخت4۲ هزارتختبیمارستانیونوسازی 560 بیمارستان در دولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

وزیــر بهداشــت و درمــان در خصــوص وضعیــت تختهای بیمارســتانی در دولت یازدهم گفت: 4۲ هزار تخت بیمارســتانی در دولت یازدهم در کشــور ساخته شده است.

حسنهاشــمی با اشــاره به اینکه کار اجرایی در کشور سخت است، تصریح کرد: مردم انتظارات زیاد و بحقی دارند و مشکالت انباشتهشده نیز کم نیست و داشتهها هم زیاد نیست. دولت از نظر اقتصادی و درآمدی مشکالتی دارد اما توانســت تورم را کنترل کند و رشــد اقتصاد را از منفی ۶ به رشد 7 برساند.

وی به بخشــی از دســتاوردهای دولــت یازدهم طی چهارسال گذشته در حوزه سالمت اشاره کرد و گفت: ۱۱ میلیون نفر که هیچ بیمهای نداشتند، بیمه شدند. 4۲ هزار تخت تدارک دیده شــده و ۰۰۰۶ مرکز بهداشتی و خانه بهداشت ساخته شد.

هاشــمی گفت: طــی این چهار ســال تجهیزات ۰۶۵ بیمارستان کشور نوسازی شد و ۰۰۰۳ میلیارد تومان بابت تجهیزات هزینه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.