کاهش آدمربایی در کشور

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییس پلیس آگاهی ناجا از کاهش آمار آدمربایی در سالجاری نسبتبهمدتمشابهسالقبلخبرداد.سردارمحمدرضامقیمیدربارهاینکه آیا آمار آدمربایی در کشور افزایش داشته یا خیر اظهار کرد: آمار آدمربایی در کشور نهتنها افزایش نداشته بلکه آمارهای ما از ابتدای امسال تاکنون نشان میدهد تعداد این پروندهها نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هم داشته است. وی با اشاره به چند پرونده آدمربایی اخیر اظهار کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی بعضی از خانوادهها این اخبار را در این فضا منتشر کرده و به سرعت نیز فراگیر شد و طبیعی است که پس از آن افکار عمومی نیز نسبت به این مسایل حساسیت داشته باشد، گرچه بحث خبر پیرامون این موضوعات زیاد شده اما آمار آدمربایی در کشور کاهش داشته است.رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به شیوههای پلیس در کشف جرائم اظهار کرد: قدرت کشف پلیس در جرائم افزایش داشته و پروندههای اینچنینی نیز با سرعت و در اولویت رسیدگی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.