۲ فوتی و۲ مفقودی در سیل استان گلستان

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور در خصوص تلفات سیل گلستان گفت: تاکنون دو فوتی، دو مفقودی و یک مصدوم بر اثر حادثه سیل در استان گلستان گزارش شده است.حسن نوری در این زمینه گفت: به دنبال حادثه سیل در استان گلستان، تاکنون دو مفقود با مشخصات یک مرد۶۳ساله و یک پسر بچه دوساله از روستای شیرینآباد اعالم شده است. این حادثه منجر به فوت یک خانم ۵۳ساله در اثر گیر افتادن پراید در مسیر سیالب در روستای شیرینآباد علیآباد و سقوط یک مرد ۱۲ساله از روی پشتبامبهدلیلوزششدیدبادگنبدکاووسدرروستایقرهماخرشدهاست. همچنین یکمرد۱۲ سالهدرشهرکاللهازناحیهترومابهشکموقفسهسینه مصدوم شده است که به بیمارستان رسول اکرم کالله اعزام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.