نجات۷ شهروند شاهرودی از میان دود و آتش

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- با تالش آتشنشــانان هفت نفر که در میان آتش پارکینگ یک مجتمع مسکونی در شاهرود گرفتار شده بودند، نجات یافتند .علیرضا محمدی، رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شاهرود گفت: این حریق در پارکینگ یک مجتمع مسکونی چهار طبقه ۹ واحدی رخ داده بود و با آتش گرفتن لوازم انبار شده، دود غلیظی راهروها و قسمتهای دیگر مجتمع مسکونی را دربر گرفت.وی بیان کرد: آتشنشانان ضمن قطع جریان برق و گاز، شعلههای آتش را که در حال سرایت به طبقات باالیی مجتمع مسکونیبودخاموشکردند.بهگفتهوی،همزمانبااطفایآتش،گروهدیگری از آتشنشانان با دستگاههای تنفسی وارد راهروها و طبقات باالیی مجتمع مسکونی شدند و هفت نفر از ساکنان را که در میان دود غلیظ گرفتار شده بودند، به خارج از مجتمع مسکونی منتقل کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.