پاریسنژرمندرآستانهجذبامباپه

Jahan e-Sanat - - News -

وقتی پیاسجی نیمار را با رقم ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا به خدمت گرفت، کمتر کسی تصور میکرد این باشگاه به دنبال یک خرید نجومی دیگر برود اما دالرهای نفتی مالکان قطری و دوپینگ مالی از سوی نهادهایی در کشور قطر، به ناصر الخلیفی این اجازه را داده است تاکنون برای جذب امباپه ستاره ۸۱ ساله موناکو اقدام کند.

امباپه بارها از عالقه خود به رئال و رونالدو صحبت کرده و تا همین چند هفته پیش بسیاری انتقال او به جمع کهکشانیها را قطعی میدانستند اما رفتن او به رئال به نوعی مشروط به جدایی یکی از سه ضلع مثلثBBC بود؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد تا امباپه ناامید از رئال به سراغ پیشنهادات دیگر خود برود.

طبق ادعای اکیپ، PSG حاضر است به وی ساالنه ۸۱ میلیون یورو حقوق خالص پرداخت کند ضمن اینکه 0۶۱ به اضافه 0۲ میلیون یورو نیز به موناکو پرداخت خواهد کرد. نشریه مارکا از قطعی بودن این انتقال خبر داده ولی باشگاه موناکو توافق با پیاسجی را رد کرده است.

دیروز اکیپ هم گزارش داد که مسووالن موناکو به شدت از امباپه دلخور هستند چراکه در پاسخ به پیشنهاد تمدید قرارداد گفته است که ساالنه ۷۱ میلیون یورو حقوق میخواهد به عبارتی نزدیک به هشت برابر حقوقی که او سال گذشته دریافت کرده است.

در موناکو پرداخت چنین رقمی را کامال غیرمعقوالنه میدانند و از سوی دیگر انتقال او به تیم رقیب مستقیمشان PSG را نیز نوعی خودکشی ورزشی تلقی میکنند. با این اوصاف باید دید در روزهای باقیمانده تا پایان نقل و انتقاالت سرنوشت امباپه در چه تیمی رقم خواهد خورد. از طرفی شبکه پریمیوم اسپورت ادعا کرد که باشگاه پاریسنژرمن با قراردادی هنگفت مذاکرات خود را با امباپه به جلو هدایت کرده و این بازیکن نیز مشکلی با امضای قرارداد با این تیم ندارد.

در این شرایط، خط حمله پاریسنژرمن متشکل از بازیکنانی چون نیمار، کاوانی و امباپه خواهد بود که میتواند برای هر حریفی ترسناک باشد. امباپه به شدت مورد توجه رئالمادرید هم قرار داشت، اما در نهایت به نظر میرسد پیاسجی شانس بیشتری برای جذب او داشــته باشد. این در حالی است که امباپه به ادعایTelefoot تصمیم قطعی خود را گرفته و خانه بعدی خود را پاریسنژرمن میداند. باشگاه ثروتمند قطری قصد دارد امباپه را نیز به خدمت بگیرد تا او در کنار کاوانی و نیمار و ستارگان دیگر ترکیبی رویایی برای رسیدن به قهرمانی تشکیل دهد.

موناکو خیلی تالش کرده تا امباپه را الاقل برای یک فصل دیگر حفظ کند اما توان این کار را نداشته و برای فروش او آماده است. امباپه ۸۱ ساله، آینده درخشانی در پیش خواهد داشت اما انتخاب او میتواند بسیار تاثیرگذار و کلیدی باشد. یک میلیارد یورو برای رونالدو؟ فسخ قرارداد نیمار به ارزش ۲۲۲ میلیون یورو نقل و انتقاالت را متحول کرد و امکان هر جابهجایی را به وجود آورد.

به نوشته SA، جدایی نیمار و امضای قرارداد این بازیکن با پاریسنژرمن شرایط نقل و انتقاالت را عوض کرد. باشگاه پاریسی برای فسخ قرارداد مهاجم برزیلی ۲۲۲ میلیون یورو به بارسلونا پرداخت کرد. این اتفاق تا چند ماه پیش غیرممکن به نظر میرسید اما اکنون باعث نگرانی باشگاههای اسپانیایی شده است. تیمهای حاضر در اللیگا که بهترین بازیکنان جهان را در اختیار دارند میترسند ستارههایشان را از دست بدهند چون در حال حاضر پرداخت هر رقمی ممکن شده است.

باشگاههایی که قدرت اقتصادی باالیی دارند حاضر هستند هر هزینهای را برای جذب بازیکن مورد نظر صرف کنند. هیچ رقمی مانع از تالش آنها برای امضای قرارداد با بازیکنی نمیشود. اکنون جهان فوتبال وارد دوران جدیدی شده است. فوتبال جهان تحت تاثیر دو قدرت بزرگ اقتصادی در اروپا به نامهای منچسترسیتی و پاریسنژرمن و ولخرجیهای فوتبال چین قرار گرفته است. همچنین نباید برخی از باشگاهها و شرکتهایی که خود را وارد محبوبترین ورزش جهان میکنند تا تجارت کنند را فراموش کرد.

تنها در اللیگا فسخ قرارداد بیشتر به چشم میآید چون باشگاههای اسپانیایی برای از دست ندادن ستارههایشان رقم فسخ قرارداد را باال در نظر گرفتند. با این حال این حربه کارساز نشد و باشگاه پاریسنژرمن برای نیمار ۲۲۲ میلیون یورو هزینه کرد و اتفاقی که پیش از این یک رویا محسوب میشد را به واقعیت تبدیل کرد. به همین خاطر آنتوان گریزمان تا سپتامبر 00۲ میلیون یورو ارزش خواهد داشت (مهاجم اتلتیکومادرید پیش از این 00۱ میلیون یورو ارزش داست). این رقم مانع از آن نخواهد شد که مهاجم فرانسوی اتلتیکو را ترک کند. این اتفاق میتواند برای سائول نیگس و کوکه (بازیکنان اتلتیکو) که ارزششان به 0۵۱ میلیون رسیده است رخ دهد.

رقم فسخ قرارداد لیونل مسی نیز 00۳ میلیون یورو است و به نظر میرسد مبلغ باالیی برای بهترین بازیکن کنونی نباشد. البته رئالمادرید با خیال راحتتری در فصل نقل و انتقاالت حضور دارد چون ارزش هر یک ازBBC (کریستیانو رونالدو، گرت بیل و کریم بنزما) یک میلیارد یورو است.

با شروع این دوران تیمهای کوچکتر بیشتر در خطر هستند چون ممکن است به راحتی بهترین بازیکنانشان را از دست بدهند. هیچ یک از این تیمها رقم فسخ قرارداد بازیکنانشــان به ۲۲۲ میلیون یورو نمیرسد. به عنوان نمونه رقم فسخ قرارداد الپورته با اتلتیک بیلبائو ۵۶ میلیون یورو است و یا رقم انریک بازیکن ایبار تنها به 0۲ میلیون میرسد.

شرایط برای تیمهایی که توان پرداخت فسخ قرارداد را ندارند چگونه تغییر خواهد کرد؟ آنها تنها میتوانند مذاکره کنند و به ثبت کردن رکوردهای عجیب در نقل و انتقاالت کمک کنند. دمبله بازیکن دورتموند یکی از سوژههای اصلی در آخرین روزهای نقل و انتقاالت تابستانی است. باشگاه آلمانی برای خرید این بازیکن تنها ۵۱ میلیون یورو هزینه کرد اما اکنون پیشنهاد 0۱۱ میلیون یورویی بارسلونا را رد کرده است.

موناکو برای بنجامین مندی سال گذشته ۳۱ میلیون هزینه کرد اما تابستان امسال منچسترسیتی با او قراردادی به ارزش ۵/۷۵ میلیون یورو امضا کرد. پولهای کالنی در حال جابهجایی است و تا جایی که باشگاهها پول داشته باشند مرتکب چنین اشتباهاتی خواهند شد. ضربه خروج ناگهانی نیمار به بارسا بارسلونا در بازار نقل و انتقاالت سردرگم است و تالش برای جذب کوتینیو این را نشان میدهد. دلیل همه این سردرگمیها هم این است که این تیم آماده فروش نیمار نبود و مجبور شد این بازیکن را در ازای ۲۲۲ میلیون یورو بفروشد. آنها فکر میکردند قانون فیرپلی مالی به پاریسیها اجازه چنین انتقالی را نمیدهد اما نمیدانستند که مذاکرات بین نیمار و تیم فرانسوی به مراحل پایانی خود رسیده است. از طرفی خود نیمار هم به همه گفته بود میماند و این موضوع باعث شده بود خیال بارساییها راحت شود.

وقتی انتقال نهایی شد و بارسلونا چکش را دریافت کرد، آن وقت بود که متوجه شدند برای این شرایط اصال آماده نبودهاند. اگر نیمار میماند هرگز کوتینیو هدف بارسا نبود. پیش از این بارها از سوی کوتینیو افرادی مختلف به گوش بارسا رسانده بودند که او دوست دارد به کاتاالن بیاید اما بارسا توجهی نکرده بود. اگر نیمار میماند اولین اولویت بارسا برای خرید بازیکن با یک هافبک بود.

به هر حال بارسا نمیخواست هیچ اقدامی برای جذب کوتینیو یا دمبله کند. حاال اما کوتینیو میتواند جای خالی نیمار در سمت چپ را پر کند. او تواناییاش را دارد که در مرکز زمین هم کار کند اما برای بازی در پست نیمار هم مناسب است. باشگاه معتقد است که هواداران هم او را دوست خواهند داشت.

ارنستو والورده اما هنوز هم یکهافبک را ترجیح میدهد. بازیکنی مانند مارکو وراتی. یا البته وینگری مانند عثمانه دمبله. بارسا برای کیلیان امباپه هم تالش کرد اما خیلی دیر بود. روبرتو سوریانو از ویارئال و چندین بازیکن دیگر هم به این تیم نسبت داده شدند. اما این تیم یک سوپراستار میخواهد؛ بازیکنی که بتواند تفاوتها را رقم بزند.

به همین دلیل است که معتقدند خرید دمبله میتواند خرید مناسبی باشد. البته اولین پیشنهاد هم توسط دورتموند رد شده است. این یعنی برای جذب دمبله باید پول زیادی پرداخت شود. درباره کوتینیو اما اولین پیشنهاد رسمی بارسا بعد از ۵4 دقیقه از زمان ارائه، رد شد. پیشنهاد دوم چهارشنبهشب گذشته ارائه شد و رقم آن هم ۵۸ میلیون یورو به اضافه ۵۱ میلیون یورو پاداش بود که آن هم ۵۳ دقیقه بعد رد شد. آن زمان بود که بارسلونا متوجه شد کار از چیزی که فکر میکرده، بسیار سختتر است و در حالی که برای ارائه پیشنهاد سوم آماده میشود، به دیگر گزینهها هم نگاهی دارد. فولکسواگن شریک تجاری یوفا شد در حالــی که فولکسواگن چندی پیش جای مرســدس بنز را در فدراســیون فوتبال آلمان برای حمایت از تیم ملی آلمان گرفت، حاال با کنار زدن هیوندای از کره، شریک تجاری رسمی یوفا در همه مسابقات اروپایی تا سال ۲۲0۲ شد.

کمپانی فولکسواگن از سال ۸۱0۲ تا ۲۲0۲ به عنوان شریک تجاری یوفا از اتحادیه فوتبال اروپا حمایت خواهد کرد. این شرکت خودروسازی آلمانی یکی از حامیان یورو 0۲0۲- جام ملتهای اروپا- هم خواهد بود. این در حالی است که تاکنون هیوندای، شرکت خودروساز کرهای شریک تجاری یوفا بود.

مدیرعامل فولکسواگن که قرار است از سال ۸۱0۲ به جای مرسدس بنز حامی تیم ملی فوتبال آلمان نیز باشد با ابراز خرسندی از عقد این قرارداد گفت:هیچ ورزش دیگری به اندازه فوتبال در متحد کردن مردم قدرت ندارد. یورو 0۲0۲ نیز که در ۳۱ کشور اروپایی برگزار میشود پروژه فوقالعادهای است. آرزوی ما ساختن پلی بین همه کشورها و بین هواداران فوتبال است. ما با خالقیت و حرکت خود این کار را خواهیم کرد.

طبق تصمیم یوفا، جام ملتهای اروپای 0۲0۲ به میزبانی ۳۱ کشور اروپایی برگزار خواهد شــد. طی قرارداد فولکسواگن و یوفا، در تمامی مسابقاتی که طی سال ۸۱0۲ تا ۲۲0۲ زیر نظر یوفا برگزار خواهد شد فولکسواگن حضور خواهد داشت. این مسابقات شامل فینال لیگ ملتها در سالهای ۹۱0۲ و ۱۲0۲، انتخابی یورو 0۲0۲ و جامجهانی ۲۲0۲، جام ملتهای اروپای زیر ۱۲ سال ۹۱0۲ و ۱۲0۲، جام ملتهای اروپای زنان ۱۲0۲ و جام ملتهای اروپای فوتسال ۸۱0۲ و ۲۲0۲ میشود. سانچز پردرآمدترین بازیکن لیگ جزیره میشود در صورتی که باشــگاه آرسنال با پیشنهاد الکسیس سانچز بر سر مبلغ دستمزد تمدید قرارداد موافقت کند، او پردرآمدترین بازیکن لیگ برتر انگلیس لقب خواهد گرفت

الکسیسسانچزستارهشیلیاییباشگاهآرسنالکهجزوخطقرمزهایآرسن ونگر، سرمربی توپچیها به حساب میآید در آستانه خلق رکوردی جدید، این بار در زمینه مالی است! تنها یک فصل دیگر از اعتبار مدت قرارداد وی با باشگاه آرسنال باقی مانده. فصلی که آرسن ونگر سران باشگاه را متقاعد کرده است بسیار کوتاه خواهد بود و باید این بازیکن را مجاب به باقی ماندن برای پیشبرد اهداف فنی تیم کند. این در حالی است که سانچز در تمرینات آرسنال به دلیل شکمدرد غایب است و گمانهزنیهای زیادی در مورد جدایی او از جمع توپچیها مطرح میشود. در این شرایط الکسیس سانچز برای باقی ماندنش در باشگاه آرسنال پیشنهادی را به سران این باشگاه داده که اگر آنها با پیشنهاد وی موافقت کنند، او در صدر پردرآمدترین بازیکنان لیگ برتر انگلیس با دستمزد هفتهای 0۳۳ هزار یورو قرار خواهد گرفت. مراکش داوطلب میزبانی جامجهانی ۶۲۰۲ شد مراکش از قاره آفریقا مصمم است میزبان مسابقات فوتبال جامجهانی ۶۲0۲ شــود. فدراســیون فوتبال مراکش به صورت رسمی اعالم کرد کشورش خواهان میزبان جامجهانی ۶۲0۲ با حضور تیمهای ۸4 کشور است. این سازمان اعالم کرد در گذشته مراکش چهار مرتبه برای دستیابی به حق میزبانی مسابقات جامجهانی کوشیده که ناموفق بوده اما این بار قبل از اتمام مهلت ثبتنام برای میزبانی، وارد عمل شده و با تمام وجود برای کسب میزبانی تالش خواهد کرد.

این در حالی است که کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک پیشتر خود را به عنوان نامزد میزبانی مسابقات مطرح کردند. قرار است تصمیم در مورد میزبان جامجهانی ۶۲0۲ در کنگره فیفا در سال آینده در شهر مسکو، قبل از شروع مسابقات جامجهانی روسیه گرفته شود. پایان همکاری PSG با اسپانسر اماراتی باشگاهپاریسنژرمنبعداز۲۱ سالتصمیمگرفتهمکاریخودرابااسپانسر اماراتیقطعکند.اینباشگاهفرانسویباجذببازیکنانبزرگیمثلنیمار،کاوانی، دیماریا،دراکسلر،تیاگوسیلواوچندینبازیکنسرشناسدیگربهیکیازبهترین و باکیفیتترین تیمهای اروپایی تبدیل شده است.

مالکیت این باشگاه را ناصر الخلیفی قطری برعهده دارد. از سال۵00۲ تاکنون اسپانسر این باشگاه فرانسوی شرکت هواپیمایی امارات بود. بعد از تنش سیاسی قطرواماراتدرهفتههایاخیر،باشگاهپاریسنژرمنتصمیمگرفتبههمکاری خود با اسپانسر اماراتی پایان دهد و شرکت هواپیمایی قطر را به عنوان اسپانسر جدید خود معرفی کند.

پاریسنژرمن فصل جدید رقابتهای لیگ فرانسه را با پیروزی آغاز کرد و توانست با نتیجه دو بر صفر آمیان را از پیش رو بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.