لیگ یک برای خالی نبودن عریضه

Jahan e-Sanat - - News -

در شرایط کنونی اتفاقهای نادری در لیگ یک ایران رخ میدهد. چنین اتفاقهایی اما در پایینترین سطح فوتبال جهانی رخ نمیدهد. این روند به دلیل غیرحرفهای نگاه کردن به فوتبال است. از همینرو است که باید تغییراتی در نوع نگاه مسووالن ورزش کشورایجادشود.اگرقراراستشرایطفوتباللیگیک اینگونه پیش رود، حذف آن بهتر است. شرایط کنونی فوتبال این تصور را در ذهن ایجاد میکند که نکند افرادی از این اوضاع نابسامان منتفع میشوند. حتی تصور نفع شخصی برای فوتبال کشور خطرناک است.

فوتبال کشورمان در حالی با نابسامانی روبهرو میشود که در آغاز مسابقات لیگبرترکشوراتفاقهایعجیبیرخمیدهد.یکتیمهنوزبامربیقراردنبسته و تیم دیگر نمیداند سرمربی خارجی خواهد آمد یا خیر. تعجبآور این است که حتی تیمی 0۱ نفره وارد زمین میشود.

ورود تیم 0۱ نفره به زمین بازی به هیچ عنوان حرفهای و منطقی نیست آن هم در شرایطی که یک نفر هم روی نیمکت ذخیره حضور ندارد. عجیبتر آن است که در حقیقت تیم ۹ نفره بوده است و نفر دهم دروازهبان دوم تیم بود که در نقش هافبک ظاهر شد. در چنین شرایطی اگر تعداد بازیکنان به هر دلیل از مصدومیتتااخراجبههفتنفرکاهشپیدامیکردبراساسقوانین،بازیکنسل میشد. مسووالن فوتبال کشور باید شرایط اولیه لیگ یک و لیگ برتر کشور را به درستی تعریف کنند. ورزش قواعد و چارچوبهای خاص خود را دارد و اگر قرار باشد فقط از منافع و اسم یک باشگاه فوتبال بهره برده شود، هیچ تصویری مگر منفعت شخصی برای مدیران فوتبال در ذهن ایجاد نمیشود.

چگونه ممکن است یک تیم در دسته یک بازی کند و هنوز ورزشگاه نداشته باشد. مسووالن تیم اعالم میکنند که ورزشگاه تا مدتی دیگر افتتاح خواهد شد. افتتاح ورزشگاه بعد از ورود تیم به دسته یک معنی و مفهومی ندارد. منتخبان لیگ یک سال آینده باید در لیگ برتر بازی کنند و شرایط کنونی نشاندهنده آن است که توانایی مدیریت در این لیگ وجود ندارد.

چنین مصائبی ورزش کشور را به طور کلی زیر سوال میبرد. این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست که بازیکنان تا یک شب به بازی مانده از حضورشان در تیم بیاطالع باشند. این در حالی است که کارت حضور بعضی بازیکنان ۵۱ دقیقه قبل از شروع بازی تلفنی صادر شده است. فراموش نکنید که این مسایل در پایینترین سطح فوتبال جهانی هم شکل نمیگیرد.

تیمهای فوتبال کشور مشکالت ساختاری دارند. تیم نفت با این موضوع مواجه شد که وزارت نفت اعالم کرد دیگر این تیم را نمیخواهد. بهایی برای تیم تعیین شد و تیم به فروش رسید. این کار اما کافی نیست. فردی که امتیاز تیم را خریداری میکند باید تعهدی مبنی بر اینکه میتواند تیم را به درستی مدیریت کند و آن را دچار چالش نکند، بدهد.

این یک قانون نانونشته است که تالش میکنند لیگ را با۶۱ یا۸۱ تیم برگزار کنند. حضور باشگاههای ضعیف که از منظر مالی توانایی اداره و مدیریت تیم را ندارند، هیچ لزومی ندارد. در نهایت بهتر است لیگ با تعداد تیمهای کمتر اما باشگاههای قویتر و برنامهدار برگزار شود. دریافت دستمزد از سوی بازیکنان یک حقطبیعیاست.شرایطکنونیفوتبالکشورموجبشدهاستتابازیکنانبعداز پایانفصلوپایانقراردادتامدتهانمیتواننددستمزدهایخودرادریافتکنند. قراردادهای مالی کالن امری خوشایند نیست. اما این موضوع که یک ورزشکار حرفهای با شکایت و دادگاه تالش کند چکهای دریافتشدهاش را وصول کند برای ورزش کشور خطرناک است. هرچند در ورزش حرفهای مناسبات مالی به صورتپیشپرداختانجاممیشود.درهمینراستادرفدراسیونبایدسازماندهی بیشتری بر اساس حداقلهای تعریف شده انجام شود.

لیگحرفهایبایدبراساساستانداردهاییپیشرود.اگروضعیتفوتبالکشور به همین شکل ادامه پیدا کند قطعا فوتبال ایران با نزول خیلی جدی مواجه خواهد شد. پشتوانه مالی یک نیاز اساسی برای تیم حرفهای است. نبود پشتوانه مالی در نهایت تیمهای دسته یک را که با همه مشکالت توانستند به لیگ برتر صعود کنند، دچار ضعف و در نهایت سقوط میکند.

مثال واضح این مشکل تیم سپیدرود است. این تیم با هر چالش و مشکلی در نهایت به لیگ برتر صعود کرد اما هنوز پشتوانه مالی برای مدیرت بازی حرفهای را ندارد. این مساله پیش از این برای تیم گهر دورود نیز رخ داد. گهر دورود با توانایی و پشتکار بازیکنان خود توانست از دسته یک به لیگ برتر صعود کند. ضعف مالی این تیم را به دسته یک بازگرداند و پس از مدتی کوتاه تیم به دسته دو سقوط کرد و در نهایط تیم گهردورود نابود شد.

از همین رو تا زمانی که یک باشگاه پشتوانه مالی نداشته باشد، حضورش در لیگ برتر اشتباهی بزرگ است. نتیجه چنین عملکردی چیزی نخواهد بود مگر نابود شدن فوتبال کشور. نباید از این موضوع ساده گذر کرد که تیمهای بزرگ کشور مثل استقالل و پرسپولیس تا زمانی که ثبات و برنامهریزی مالی پیدا نکردند، دچار مشکل بودند.

رضا فراهانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.