محرومیت شجاعی و حاجصفی از تیم ملی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون وزیر ورزش گفت: به دلیل اینکه شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.

محمدرضا داورزنی اعالم کرد: در ۸۳ سال گذشته هیچکدام از ورزشکاران ما در صحنههای مهم حتی المپیک حاضر نبودند مقابل ورزشکاران اسراییلی که ما آنها را به رسمیت نمیشناسیم به میدان مسابقه بروند و اتفاق اخیر در شرایطی رخ داد که ما بارها با تهدیدهای کمیته بینالمللی المپیک مواجه شده بودیم اما به دلیل اینکه این کشور خط قرمزی برای ایران و ملتهای مظلوم جهان است طبیعی بود که این حساسیت برای ملت شریف ما وجود داشته باشد. خیلی از جاها بوده که ورزشکاران کشورمان طالی المپیک را از دست دادند تا پای ارزشهای ایران اسالمی بایستند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند.

وی در ادامــه گفت: وقتی دو فوتبالیســت ما بیتفاوت به این موضوع عمل میکنند به صرف اینکه تعهدی به باشگاهشــان دارند، پس تعهدشــان به ملت شریف ایران چه میشود؟

معاون وزیر ورزش افزود: این دو بازیکن قرارداد مالی با باشــگاهی دارند که پول بگیرند و برای آن باشگاه بازی کنند اما اینکه بروند با نماینده رژیم منفوری که تمام گرفتاریهای منطقه ناشی از اقدامات آن است، بازی کنند و بیتفاوت نسبت به همه این فشارها و جنایاتی که اسراییلیها انجام میدهند، به میدان بروند، برای مردم ایران قابل تحمل نیست. داورزنی افزود: با این شرایط طبیعی است که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی آن تصمیم جدی درباره آینده این دو بازیکن فوتبال بگیرد اما در حال حاضر به طور قطع مسعود شجاعی و احسان حاجصفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آنها خط قرمزها را زیر پا گذاشتند.

وی درباره اینکه کیروش چه واکنشی به دعوت نشدن از این دو بازیکن به تیم ملی فوتبال دارد، گفت: مراجع تصمیمگیری به این موضوع نظام جمهوری اسالمی ایران، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال هستند، نه آقای کارلوس کیروش. هرچند این ســرمربی پرتغالی برای فوتبال کشورمان زحمت کشیده که در جای خود ارزشمند بوده اما این اتفاقی که افتاده زیرپا گذاشتن خط قرمز نظام جمهوری اسالمی ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.