خانه بچاری آبادان از فهرست آثار ملی خارج شد

Jahan e-Sanat - - News -

ثبت ملی خانه «ابتهاج» تحویل شــورای ثبت سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شده است و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه باارزش هستند.

او با بیان اینكه همه مدارک و مستندات موجود برای بررســی در اختیار شــورای ثبت قرار گرفته اســت، افزود: روز شــنبه ۰2 مرداد نیز یكی از کارشناسان معاونت میراثفرهنگی ســازمان میراث فرهنگی برای بررسی چند مورد بنای ثبتی و خانه «ابتهاج» به استان گیالن میآید.

بگذریم از اینكه دیر بود مثل همیشه اما باز هم شكر که به ثمر رسید. احتماال این خانه به زودی به موزه تبدیل میشود و این نقاشیهای کارتونی پاک میشوند، احتماال دفعه بعد که به رشــت بروم با تابلویی در سردر این خانه مواجه میشوم که باالی آن نوشــته خانه هوشنگ ابتهاج و باور کردن این موضوع برایم دیگر سخت نیست. شعر ابتهاج و نام سایه را هرگز نمیتوان فراموش کرد، اگر قرار باشد از ادب و ادبیات صدسال اخیر ســخن گفت و حرفــی زد و مطلبی نوشــت. غزلهای او را بسیاری از بزرگان ادبیــات دوران اخیر تحســین کردهاند و شاعر نوجویی مثل فروغ غزل معروفی در استقبال از شعر سایه سروده است و دکتر شفیعیکدکنی که گزینه اشعار او را با نام «آینه در آینه» جمعآوری کرده، دربارهاش میگوید: «کمتر حافظه فرهیختهای است که شعری از روزگار ما به یاد داشته باشد و در میان ذخایرش نمونههایی از شعر و غزل سایه نباشد.» کاش حواسمان به نامهای ماندگار دیگر و میراثشان باشد قبل اینكه برایمان زنگ خطری به صدا دربیاورند.

سرپرستاداراتمیراثفرهنگیآبادانوخرمشهرگفت:خروج خانه بچاری این شهر از فهرست آثار ملی خواسته مالک آن بوده است. سجاد پاکگهر افزود: این بنای تاریخی جزو امالک میراث فرهنگی آبادان نیست و ملک شخصی به شمار میرود.

وی اظهار کرد: مالک این بنا، در شكوائیهای به دیوان عدالت اداری خواهان خروج ملكش از فهرست آثار ملی شد که با این درخواست موافقت و حكم مربوطه نیز صادر شد.به گفته سرپرست ادارات میراث فرهنگی آبادان و خرمشهر، پیشنهاد این اداره در تعویض ملک مذکور با زمینی معادل ارزش آن در منطقهای دیگر از شهر به مالک، به دلیل عدم موافقت مالک با مبلغ پیشنهادی که ارزش واقعی آن است، مورد موافقت قرار نگرفت. مالک نرخی باالتر از قیمت واقعی میخواست که تامین و پرداخت آن از عهده میراث فرهنگی خارج بود.پاکگهر افزود: در زمان حاضر در حال رایزنی و مذاکره با سازمان منطقه آزاد اروند برای مداخله در این موضوعوتامیناعتبارالزمبرایخریدخانهبچاریهستیمکهامید است به نتیجه برسد.او با بیان اینكه با شهرداری نیز برای تملک و حفظ این بنا وارد مذاکره شدهایم، اظهار کرد: البته اگر نهادی یا ارگانهای دیگر نیز بتوانند این بنا را به تملک خود درآورند، امكان ثبت دوباره آن در فهرست آثار ملی وجود دارد.خانه بچاری یک بنای دوطبقه و با طراحی خاص، چوببریهای زیبا و حالت ایوانی است که میتوان با احیای آن کاربریهای متنوعی تعریف و به تبع آن اشتغال و درآمد ایجاد کرد. این خانه با قدمتی حدود ۰۰1 سال، 15 سال قبل در فهرست آثار ملی کشور به شماره 9968 قرار گرفت. این ملک تاریخی در ابتدای خیابان دبستان و روبهروی سینما نفت قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.