خاطرات کرک داگالس در بازار کتاب

Jahan e-Sanat - - News -

کتاب «من اسپارتاکوس هستم» با عنوان فرعی (ساختن یک فیلم، دور زدن فهرست سیاه) نوشته کرک داگالس به تازگی با ترجمه محمداسماعیل فلزی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشــر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال 2۰12 چاپ شده است.

کرک داگالس یكی از بازیگران سینمای کالسیک آمریكا و جهان و متولد سال 1916 است. داگالس پدر مایكل داگالس و هنوز هم در قید حیات است. والدین کرک مهاجران یهودی بودند که از بالروس امروزی به آمریكا رفتند. او در زندگینامهاش که با نام «پسر مرد ضایعات فروش» منتشر کرده، مینویسد: «پدرم که در روسیه تاجر اسب بود، وقتی به آمریكا آمد اسب و ارابهای خرید و به شغل خرید و فروش آهن قراضه و ضایعات رو آورد. حتی در خیابان ایگل که فقیرترین منطقه شهر بود و همه خانوادههای ساکن آن با فقر دست و پنجه نرم میکردند، شغل اسقاطفروشی در پستترین مرتبه درآمد قرار داشت و من پسر چنین کسی بودم».

کــرک داگالس که با نقشهای مانــدگاری در فیلمهای اسپارتاکوس، آخرین قطار گان هیل، وایكینگها، راههای افتخار ...و در تاریخ سینمای جهان تبدیل به یک چهره و ستاره شده، با معرفی لورن باکال وارد سینما شد. او مینویسد: راز موفقیت در بازیگری داشــتن عزم جدی و به کار بستن آن است. باید بدانید چگونه عمل میکنید و بر خود مسلط باشید و به کاری که انجام میدهید، عشق بورزید. البته در بازیگری شانس هم نقش دارد.

داگالس، ســبک و روش خاص خود را داشت و اوجگیری ناگهانی او در جمع بازیگران بزرگ، را با پیشرفت جک نیكلسون مقایسه میکنند. او پس از «اسپارتاکوس» تقریبا در هیچ فیلم مهم و تاثیرگــذاری بازی نكرد و کارنامه هنریاش رو به افول رفت. این بازیگر در سال 1995 برای پنجاه سال حضور و فعالیت در ســینما، برنده جایزه اسكار شد. او در سال 1999 و 1۰۰2 جوایز یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریكا و مدال ملی هنر را از آن خود کرد.

کرک داگالس عالوه بر بازیگری، نویسنده هم هست. او در ایام بازنشستگی، کتابهای مختلفی از دوران بازیگری و فعالیتهای سینماییاش نوشته که در کنار چند رمان، به چاپ رسیدهاند. از جمله این کتابها میتوان به «پســر مرد اسقاط فروش»، «رقص با شیطان»، «هدیه»، «آخرین تانگو در بروکلین»، «آینه شكسته»، «قهرمانهای جوان کتاب مقدس»، «صعود از کوه: کوشش من برای یافتن معنای زندگی»، «سكته مغزی توام با خوششانســیام»، «نگاهی به نود سال زندگی توام با عشق و آموختن»، و؛ «من اسپارتاکوس هستم» که با پیشگفتاری از جورج کلونی به چاپ رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.