پرفروشهای موسیقی

Jahan e-Sanat - - News -

مد و نای

آلبوم «مــد و نای» دومین اثر رســمی گروه «دنگشــو» است. پیش از این آلبوم «اتاق گوشواره» نیز به صورت رســمی توسط این گروه پخش شــده بــود. در آلبوم «مد و نای» تمایل موسیقایی گروه به سازبندی الكترونیک مشخص است. البته کلیت آثار در همان راستای سبک و فضای گذشته دنگشو اســت اما فضای الكترونیک و افكتیو هم به آثار این آلبوم اضافه شده. موسیقی برای تار و پیانو

موسیقیامروزتاثیرگرفتهازتفكر ویــژه پیدا کردن راز درون ســازها و همراهی جادوییشــان در کنار یكدیگراست.موسیقیایراندیرزمانی است این اشتیاق را داشته تا فراتر از محدودیت فــردی نوازنده مفهوم و ترکیبینوراجستوجوکند.آلبوم«موسیقیبرایتاروپیانو»کهبه استادحسینعلیزادهتقدیمشده،حاصلهمكاری«هوشیارخیام»و «میالدمحمدی»است.ایناثرشاملهفتقطعهاستوقطعاتدر فضایی از دونوازی و تكنوازی پیانو و تار ساخته و پرداخته شدهاند.

اين هم حکايتی است

آلبوم «این هم حكایتی است» اثری اســت به آهنگســازی کاوه صالحی، خوانندگی پوریا اخواص و تنظیم عرفان خالدی. این آلبوم در سبک موسیقی ایرانی تلفیقی و شامل هشت قطعه است. اشعار قطعات از سرودههای هوشنگ ابتهاج در مجموعه «سیاهمشق و تاسیان» برگرفته شدهاند. خواننده اثر میگوید «ساختار و نوع تنظیمها به گونهای است که قطعات فرم عاشقانه و آرامی دارند. این یک کار ارکسترال است که گاهی سازبندی آن به کوئینتت و گاهی به کوارتت تغییر میکند.» از نوازندگان آلبوم میتوان به پدرام فریوسفی، آتنا اشتیاقی، بهنام ابوالقاسم، سایوری شفیعی و شقایق صادقیان اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.