تازههای نشر هیرمند

Jahan e-Sanat - - News -

مغز اندرو

«مغزاندرو»آخرینشاهكارتكاندهنده خالق «رگتایم»، «بیلی باتگیت» و «کتاب دانیل» اســت که ما را با خود به سفری اعجابانگیز درون مغز مردی میبرد که بیش از یک بار در زندگی باعث بالهای خانمانسوز برای دیگران شده است. مشکی برازنده تو است

رویاهایی که در حــد یک رویا باقی میماننــد، ما را نمیرنجاننــد، ما بابت چیزهایی که آرزویشان را داشتیم و محقق نشدند، ناراحت نمیشویم، اندوه عمیق ما برای چیزهایی است که تنها برای یک بار اتفاق افتادند و ندانستیم که دیگر تكرار نخواهند شد. زندگی و آثار ماركز

«گابو: نوبل ادبیات» تیتر موجز یكی از روزنامههای سراسری کلمبیا بود؛ جایی که خیابانهایش بالفاصله پس از انتشار این خبر صحنه جشــنهای خیابانی و شادی و هلهله ساکنانش شد. در مكزیک، جایی که گارسیا مارکز از 1975 در آنجا اقامت داشت، دانشآموزان مدرسه ابتدایی جلوی خانه او در الپدرگال جمع شدند و با سرودهای تبریکآمیز به او شادباش گفتند. او چند ساعت بعد، برای در امان ماندن از سیل تماسهای تلفنیای که به خانهاش میشد، با خودروی شخصیاش از خانه بیرون زد. آن روز در طول مسیر، برای مردمغریبهایکهبهنشانهشادباشبوقماشینهایخودرابرایشبه صدادرمیآوردندبااحترامسرتكانمیداد.درهمینحال،هنگامیکه خودروی بیامو او پشت چراغ قرمزی متوقف شد و او برای به حرکت درآوردن دوباره ماشین به مشكل برخورد، صدایی از خودروی کناری بلند شد که «آهای گابو! مثل اینكه تنها کاری که خوب از پسش بر میایجایزهنوبلبردنه».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.