نان را از من بگیر

Jahan e-Sanat - - News -

ریكاردو نتالی ریس باسوآلتو (پابلو نرودا) در دوازدهم ژوئیه سال 19۰4 در پارال شیلی به دنیا آمد. در آگوست همان سال مادرش را ازدست داد. پدرش کارمند راهآهن و مادرش معلم بود. تحصیالت ابتدایی و دبیرستانش را در رشته علوم انسانی به پایان برد. نرودا از 15 سالگی وارد عرصه ادبیات شد و از این تاریخ به بعد بود که بیوقفه شعر سرود و زندگی پراز حادثه خود راپی گرفت. در همین سال بود که نام مستعار «پابلو نرودا» را به پاس یاد شاعر چک «یان نرودا» برای خود برگزید.نرودا درسال 1917 نخستین اثر خود را در روزنامه «المان یانا» منتشر کرد. درسال 1921 به سانتیاگو، پایتخت شیلی رفت و در دانشسرای عالی آن شهر به تحصیل ادبیات فرانسه پرداخت. پابلو بیست سال بیشتر نداشت که یكی از ارزندهترین آثار شعری ادبیات جهان (بیست غزل عاشقانه و ترانه ناامید) را سرود و با انتشار آن راه نوینی را پیشروی نهضت مدرنیسم در شعر جهان که با بحران روبهرو بود، بازگشود تا آنجا که منتقد و محقق مشهور (بالیرده) در کتاب خود(تاریخ ادبیات جهانی) مطالعه این کتاب را برای رسیدن به بلوغ تغزلی همه شاعران معاصر دنیا الزم میداند.از 1927 تا سال 1945 کنسول شیلی در کشورهای مختلف آمریكایجنوبی بود. نرودا به خوبی ضرورت به کارگیری شعر در عرصه مبارزه سیاســی مردم آمریكای التین را دریافته بود. او به ویژه میدانست که سخن گفتن ازعشق به دوران تاریک سرکوب و اختناق، آنگاه که شعلههای جنگ زبانه میکشد، کار آسانی نیست. در سال 1945 به نمایندگی سنای شیلی انتخاب شد و رسما به حزب کمونیست شیلی پیوست. او در همین سال جایزه ملی ادبیات شیلی را دریافت کرد. در ژانویه 1948 زیر عنوان «من متهم میکنم» در مجلس سنا سخنرانی کرد و در سوم فوریه همان سال از مقام سناتوری عزل و حكم بازداشتش صادر شد.در42 فوریه 1949 از طریق کوههای آند از شیلی خارج شد و از آن پس تمام تالشش را در پیشبرد صلح جهانی گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.