به بحران گوجهفرنگی نزدیک میشویم!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- قرار شــده ۰۰7 هزار دستگاه خودروی فرسوده از دور خارج شوند و جایشان را به ماشینهای تازه ساخت بدهند. امیدواریم این اتفاق برای مینیبوسهای فیات چهل سال قبل هم بیفتد که هنوز در برخی قسمتهای شهر تردد دارند و یک جوری دود بیرون میدهند که روح آدم به ایتالیای زمان موسیلینی میپیوندد! یک فكری هم اگر برای موتورسیكلتهای عهد رایش سوم داشته باشیم بد نیســت. ما که این همه شرکت موتورسازی داخلی داریم. یک فرصتی ایجاد کنیم که با اقساط طوالنی، مردم بتوانند موتورهای قدیمی را بهروز کنند.

حاال بر فرض همه اینها را درست کردیم. با کارخانجات دودزا میخواهیم چه کنیم؟ آن را هم اگر درست کردیم بگویید با این اخبار سیاسی چه کنیم که باعث میشود دود از کله مردم برود باال؟ با قیمت پیاز چه کنیم که امروز خریدیم کیلویی سه هزار تومان؟ حاال ببینید کی گفتم. بخور بخور روی پیاز که تمام شد نوبت گوجهفرنگی میرسد. یكی، دو ماه دیگر به سبک و سیاق همیشگی، گوجهفرنگی هم تا کیلویی چند هزار تومان میرود باال تا داد مردم دربیاید! اینها را هم مدیریت کند که دود از کله آدم بلند نشود، آلودگی هوای تهران کاهش مییابد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.