تالش وزراي اقتصادي براي راي اعتماد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دولت دوازدهم

«جهانصنعت»- اگرچــه وزراي اقتصادي پيشــنهادي دولت هنوز براي گرفتن راي اعتماد در مجلس حضور پيــدا نکردهاند اما براي اينکه حمايت بخشخصوصي را در دست داشته باشند به پارلمان بخشخصوصي رفتند تا عالوه بر ارائه برنامههاي اقتصادي خود براي چهار سال آينده به درددل فعاالن اين بخش گوش دهند. طي سالهاي اخير با اينکه شعارهاي متعددي درخصوص توجه به بخشخصوصي و حل مشکالت اقتصادي سر داده شده است اما در عمل شاهد اقدامات ديگري بوديم که چندان بــه نفع فعاالن اقتصادي نبود. اين در حالي است که با وجود ناهماهنگي کابينه اقتصادي دولت يازدهم، بخشخصوصي سعي کرد در دوران انتخابات رياستجمهوري، حمايت خود را نسبت به روحاني بهعنوان بهترين گزينه نشان دهد اما اين بار سعي دارد تا قبل از روي کار آمدن وزراي اقتصادي دولت براي از ميان برداشته شدن مشکالت با آنها اتمام حجت کند. حال بايد ديد نشســتهايي که طي اين چنــد روز بين وزراي اقتصادي دولت با فعاالن بخشخصوصي برگزار ميشود، بيشتر جنبه فرماليته دارد يا در نهايت ميتواند به نفع اقتصاد کشور پيش رود.

بر همين اســاس جلســه بررســي و تحليل برنامههاي وزراي صنعت و اقتصاد ديروز با حضور فعاالن اقتصادي آغاز شد و محمد شريعتمداري و مسعود کرباسيان در جمع فعاالن بخشخصوصي اظهارات خود را بيان کردند. همچنين فعاالن اتاق

X بازرگانــي نيز مطالبات خود را از وزراي اقتصادي آينده خواســتار شــدند. در اين نشست رييس اتاق ايران براي چندمين بار خواســتار ريشهکن کردن رانت و انحصار شــد و با اشاره به ضرورت يکسانسازي نرخ ارز گفت: از يكسال قبل اعالم شــد که شش ماه ديگر ارز تكنرخي ميشود اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. غالمحسين شافعي در نشست فعاالن اقتصادي با وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي گفت: برنامههاي ارائهشده از سوي وزير پيشنهادي اقتصاد، مايه اميد فراوان است و با شناختي که از وي وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وي در عمل و صحنه اجرا زياد نخواهد بود.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با اشاره به نايب رييسي مسعود کرباسيان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: آنچه بهعنوان اولويتهاي بخشخصوصي مطرح است، اول انتظار تدوين يك برنامه جامع اقتصادي براي کشــور است، خالئي که سالهاي متمادي وجود داشــته و تقاضاي آن نيز مرتب تکرار شده است اما هنوز نيز به يك استراتژي منسجم توسعه اقتصادي نرسيدهايم. وي ابراز اميدواري کرد تا با حضور کرباسيان در کسوت وزير اقتصاد به عنوان يادگار پايهگذار آينده اقتصاد کشور در دوران تصدي پرداخته شود.

شافعي با تاکيد بر ضرورت مقرراتزدايي و بهبود فضاي کسبوکار افزود: تقاضاي فعاالن اقتصادي، حذف معافيتهاي مالياتي است به نحوي که همه نهادهاي معــاف از ماليات در يك رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادي به شــمار ميروند و حذف اين معافيتها نيز مورد تاکيد است. راي اعتماد هم نگيرم، خدمتگزار هستم در ادامه اين نشست مسعود کرباسيان گفت: اگر راي اعتماد هم نگيرم، خدمتگزار نظام باقي خواهم ماند چراکه به نظام گره خوردهام. وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قانون در کشور کم نداريم، افزود: قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشمانداز 20 ساله نوشته شده است و اگر من هم راي بياورم، باز هم بايد براساس قانون عمل کنم اين در حالي است که برنامه عملياتي نيز داده شده است. وي اقتصاد مقاومتي را از جمله برنامههاي جدي اقتصاد کشــور دانست و تصريح کرد: رشد اقتصادي 12/5 درصد و تورم تكرقمي شده است ولي تحول و استمرار آن ضروري است.

کرباســيان با بيان اينکه اکنــون بنده با تيم اقتصادي دولت دوازدهم از جمله وزير پيشنهادي بازرگاني هماهنگ هستم، گفت: برنامهها نوشته شده ولي اصالحيه نياز دارد. با حسن تفاهمي که بين مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما تغييرات قابل لحاظ کردن اســت. وزير پيشنهادي اقتصاد همچنين تكنرخي شدن ارز و کاهش سود بانکي را از جمله برنامههاي خود اعالم کرد. کمکاري برخي وزرا محمد شريعتمداري نيز در ديدار با نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: سهم بخشخصوصي در نشاطآفريني اکنون بيش از دولت است. بنابراين بايد به خوبي وارد ميدان شوند؛ پس بهترين برنامه براي ارائه به بخشخصوصي، پيشينه کاريام با اتاق بازرگاني ايران است.

وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت افزود: کار دولت بايد تسهيل شرايط براي بخشخصوصي باشــد و کارها را به اين بخش بسپارد، اين هدف مقدسي است و البته اذعان دارم در اين راه موفق نبودهام بنابرايــن برخي از وزرا کمکاري کردهاند، پــس نميتوان نمره قابل قبولي بــراي واگذاري تصديها از دولت به بخشخصوصي بدهيم. وي با اشاره به حضور خصولتيها در اقتصاد ايران تصريح کــرد: مهمترين هدفم در حضــور اتاق بازرگاني ايران، بيعت مجدد با مجموعه تشکلهاي بخش غيردولتي ايران بود و در آن جهت گام برميدارم. هرچقدر همراهي بيشتر باشد در اين عرصه موفقتر خواهم بود و اگر بخشخصوصي کمتر کمك کند، کارنامهام ضعيفتر خواهد بود. پس به تمناي کمك از بخشخصوصي به اتاق ايران آمدهام تا مشکالت را حل کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.