نوآوري در دولت بدون اقتصاددان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

محمدصادق جنانصفت- ديروز مسعود کرباسيان، گزينه معرفيشده براي تصــدي وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم در نشست با روساي اتاقهاي ايران حرفهايشــان را شنيد و نکاتي را مطــرح کرد. همانطــور که انتظار ميرفــت، آقاي کرباســيان به دليل اينکه به دانش اقتصاد اشــراف ندارد و بيش از سه دهه است در معاونتهــاي وزارتخانهها کار اجرايي کرده، هرگز در قامت وزير اقتصاد حاضر نشده.

کرباسيان با استفاده از تجربه درازمدتش در گفتوگوهايي با افراد و احزاب از پاسخگويي به پرسشهاي دقيق بخشخصوصي در چند موضوع بســيار بااهميت بــه ويژه تنگنايي که ماليات بر ارزشافزوده براي توليد و صنعت ايجاد کرده است، طفره رفت و وعده داد در نشستهاي جزييتر اين مسايل را حل خواهد کرد. مسعود کرباســيان در گفتوگو با بخشخصوصي گفتار و رفتار خاصي داشت که نشــان ميداد وي البي کافي براي کسب راي اعتماد از مجلس را در آستين دارد.

او با جرات خاص از هماهنگي کامل با کميســيون اقتصادي مجلس حرف زد و تاکيد کرد با ديگر کميسيونها نيز سازگاري دارد. کانديداي رييــس دولت براي وزارت اقتصاد چندين بار به محمد شــريعتمداري، ديگر کانديداي اقتصادي دولت دوازدهم اظهار ارادت و خود را شاگرد وي معرفي کرد.

کرباســيان اظهار ارادت به کانديــداي وزير صنعت، معدن و تجارت را دليل ســازگاري وي با کابينه دوازدهم دانست. يکي از بحثهاي مطرحشده در اين نشست که از طرف بخشخصوصي بيان شد اين بود که اگر وزير شد، از استخدام افراد غيرمتخصص و سفارشــي اجتناب کند که البته جوابي از طرف کرباسيان داده نشــد. ارزيابي مقدماتي از نشست ديروز که در گفتوگو با برخي از اعضاي هيات نمايندگان ميشــود، اين است که فقدان دانش اقتصاد نزد وي ميتواند پاشنهآشيل اقتصاد و به ويژه وزارت اقتصاد باشد. بررسي کارنامه کرباسيان نشان ميدهد که وي برخالف آنچه شــايد در ظاهر ميگويد، اقتصاد متمرکز دولتي را بر اقتصاد آزاد ترجيح ميدهد و اين برخالف آينده اقتصاد ايران اســت که قرار است روي ريل خصوصيها حرکت کند.

نگاهي البته به کليت کابينه نشان ميدهد که دولت دوازدهم سکان هدايت اقتصاد را به غيراقتصاددانان سپرده است که ميتواند کار را براي ايران دشوار سازد. کرباسيان، سيف و نوبخت (در صورت ابقا در منصب فعلي) به دليل اينکه دانش اقتصاد نياموختهاند، در ايجاد گفتمان اقتصادي ناکام خواهند ماند و تصميمهاي روزمره بر کل فعاليتها مســتولي خواهد شد. اين حرف درستي نيست که اداره اقتصاد نياز به دانش ندارد و تجربه براي اداره کسبوکار کافي است.

واقعيتها را بايد پذيرفت و تاکيد کرد کابينه بدون اقتصاددان در چهار سال آينده به گرفتاريهاي تازه منجر خواهد شد. کرباسيان البته صداقت دارد که ميگويد من اقتصاد کالن بلد نيســتم اما بايد يادآور شــد همانطور کــه وي ديروز گفت، کاش مرداني از جنس دانش اقتصاد بر سر کار ميآمدند. آقاي روحاني با معرفي کرباسيان به عنوان وزير اقتصاد به دانش اقتصاد بياحترامي کرد. مسعود کرباسيان، مديري توانمند در امور اجرايي است اما فقدان دانش اقتصاد نزد وي کار را دشوار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.