سقوط سرمایهگذاري در زیرساختهاي آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تحلیل

صدفعباسي-رييسجمهورآمريکابرنامهدارد تا به سختي يك تريليون دالر را در زيرساختهاي در حال فروپاشي آمريکا سرمايهگذاري کند. کمبود ســرمايه نيز در اين مورد مشکلي ايجاد نميکند؛ سرمايهگذاران مشتاق چنين داراييهايي هستند اما به نظر ميرسد که اين سرمايهگذاريها در حال فروپاشيهستند.

زيرساختهاي دولتي صرفشده در نيمه دوم امسال به 1/4 درصد از توليد ناخالص داخلي يعني به کمترين ميزاني که تا به حال ثبت شده، کاهش يافتهاند. طبق گفته توماس رويترز، سرمايهگذاري شــهرداريهاي آمريکايي در هفت ماه سالجاري، 50/7 بيليــون دالر، تقريبــا 20 درصــد کمتر از همين زمان در سال 2016 بوده است. بودجههاي زيرساختي بخشخصوصي نيز وضعيت مشابهي را نشــان ميدهند. طبق گفته يك شرکت پردازش اطالعات، حجم معادالت در نيمه اول 2017 ساالنه 7/5 درصد کاهش داشــته و به مبلغ 36/6 بيليون دالررسيدهاست.تعدادمعامالتبهميزانيكچهارم کاهش پيدا کرده است.

چندي پيش بود که افراد خوشبين در انتظار پيشرفت سرمايهگذاري در زيرساختها بودند. بلك استون، شرکت سهامي خاص در ماه مي گذشته با هياهوي بسيار اعالم کرد بودجهاي04 بيليون دالري برايزيرساختهايآمريکاييدرنظرگرفتهشدهاست که 20 بيليون دالر آن از طرف يکي از پشتوانههاي سلطنتيعربستانسعوديتامينميشود.

با ايــن حال موانع بــراي ســرمايهگذاري در زيرساختهايآمريکابهخصوصبرايسرمايهگذاري بخشخصوصينااميدکنندهاست.فرآيندبرنامهريزي براي زيرســاختها نيز مشقتبار است. بسياري از تصميمات توسط دولت يا مقامات محلي در سطح آژانسهاي ترابري باقي ميمانند که به گفته يکي از سرمايهگذاران،دژيمحکمازقيمومتسياسياست. مالکيت خصوصي در انواع خاصي از زيرساختها هنوز با مقاومت روبهرو هستند. براي نمونه در حالي که امروزه بسياري از شرکتهاي هواپيمايي اروپايي، خصوصي هستند، شرکتهاي هواپيمايي آمريکا عموميهستند.بنابراينسرمايهگذاريدربخشهاي خصوصي آمريکايي بين ساالنه حدود 100 بيليون دالر يا چهارپنجم آن معلق است.

تمايل رو به سراشيبي اين روزها در هر دو بخش سرمايهگذاريعاموخاص،حاکيازنقصدرعملکرد حکومتاستکهاثراتيکسادکنندهدارد.آنتونپيلاز بانك جيپي مورگان اشاره ميکند بيشتر پروژههاي زيرســاختي در آمريکا براي موفق شدن حداقل به مقداريسرمايهگذاريدولتينيازدارند.گرچهتازماني که دولت فدرال پيشرو اين مسير است، فعاليتهاي جديددراينزمينهغيرمحتملهستند.

حتي در صورتي که حکومت براي سرمايهگذاري بخشخصوصي اســتثنا قائل شود، مشکل ديگر، کمبود پروژه بــراي ســرمايهگذاري بهخصوص سرمايهگذاريهايپرهزينهاست.آنتونپيلميگويد تيم آنها معامالت کوچکي به اندازه001 ميليون دالر به طور مثال براي مزارع خورشيدي کوچك انجام داده است اما فرصت براي معامالت بزرگ نادر است. به نظر ميرسد پول درآوردن براي سرمايهگذاري در زيرساختها از خرج کردن آن آسانتر است.

Economist:عبنم The

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.